Chodzi o posiedzenie z 25 maja 2021 r. połączonych Izb SN: Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Czytaj: SN: Posiedzenie dwóch izb w sprawie więzi rodzinnych odroczone>>

Według opublikowanego na stronie SN komunikatu, na posiedzeniu, na którym rozpatrywano wniosek Pierwszej Prezes SN z 7 października 2020 r., wysłuchano referatów sędziów sprawozdawców oraz przeprowadzono merytoryczną dyskusję. W efekcie uznano podstawy do podjęcia uchwały w sprawie przedstawionego zagadnienia prawnego: „Czy w sytuacji, gdy wskutek czynu niedozwolonego doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, którego konsekwencją jest niemożność nawiązania lub kontynuowania typowej więzi rodzinnej, osobom bliskim poszkodowanego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne?". Pod głosowanie poddano jeden z projektów uchwały, którego jednak nie przyjęto. Prace nad uchwałą będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu, które ma być wyznaczone w najbliższym czasie.

 


To naruszenie tajemnicy sędziowskiej

Rzecznik poinformował, że podjął sprawę z urzędu z uwagi na podejrzenie naruszenia tajemnicy narady sędziowskiej (art. 324 § 1 k.p.c. oraz § 111 ust. 1 regulaminu SN). Jak zauważa w swoim wystąpieniu, art. 324 § 1 k.p.c. określa zasady niejawności narady sędziowskiej. Zgodnie z nimi sędziowie mają obowiązek zachowania tajemnicy co do jej przebiegu. Nie jest dopuszczalne zwolnienie od zachowania tajemnicy narady sędziowskiej. Jedynym wyjątkiem od tajności narady sędziowskiej jest możliwość zgłoszenia przez przegłosowanego sędziego zdania odrębnego.

Zdaniem RPO, transparentność działania organów władzy publicznej, w tym władzy sądowniczej, jest wartością konstytucyjną (art. 61 Konstytucji). Obowiązek zachowania tajemnicy narady sędziowskiej powinien jednak być bezwzględnie przestrzegany – służy on przecież zachowaniu niezawisłości sędziowskiej dla dobra obywateli i ich prawa do sądu (art. 45 Konstytucji).

- Zaniepokojenie budzi fakt, że na stronie internetowej SN umieszczono komunikat o przebiegu niejawnego posiedzenia izb tego sądu. Ujawnienie jakiegokolwiek aspektu takiej narady nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawnym - napisał zastępca RPO Stanisław Trociuk, który prosi pierwszą prezes SN Małgorzatę Manowską o stanowisko w sprawie i o informację o podjętych w niej działaniach.