Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196) autorstwa Ministra Sportu i Turystyki, zgłoszony dnia 20 lutego 2015 roku zakłada umocowanie marszałków województw do organizowania powrotów klientów z imprezy turystycznej, jeżeli organizator wycieczki – wbrew swemu obowiązkowi – powrotu tego nie zapewnia.

Zalecenia NIK

Projektowana zmiana prawa stanowić ma realizację zaleceń Naczelnej Izby Kontroli z 2012 r., zgodnie z którymi konieczne jest wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie turystom powrotu z wycieczki w przypadku niewypłacalności organizatora. Rezultatem nowelizacji ma być usunięcie wątpliwości dotyczących kompetencji marszałków województw, jako organów sprawujących bezpośredni nadzór nad wykonywaniem działalności przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Czytaj: Kolejny projekt nie rozwiązuje problemu powrotu klientów niewypłacalnych biur podróży>>>

Opinie i konsultacje

Projekt poddany został konsultacjom społecznym z licznymi organizacjami branżowymi, samorządu gospodarczego oraz zajmującymi się ochroną konsumentów. Większość tych podmiotów przyjęła projekt nowelizacji bez zastrzeżeń. Negatywnie ocenił go natomiast Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który wskazał w szczególności, że projekt nie pozwala rozwiązać faktycznie istniejącego problemu prawnego, nie dookreśla zadań marszałka województwa, a nadto, w jego opinii, niedopuszczalne jest przerzucanie odpowiedzialności za poczynania nieuczciwych organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych na wszystkich przedsiębiorców działających w branży turystycznej albo na ogół obywateli finansujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Uwagi urzędów marszałkowskich

Nadto 12 urzędów marszałkowskich w pismach przesłanych w ramach konsultacji publicznych podkreśliło, że zaproponowane w projekcie zapisy są niepełne i niejasne. Nie zaproponowano rozwiązania problemu w przypadku, gdy środków z zabezpieczenia przedsiębiorcy zabraknie, a niewyjaśniona sytuacja w tym zakresie może grozić narażeniem budżetu Państwa i budżetów samorządów terytorialnych na wydatki.

Potrzeba dodatkowych zabezpieczeń

Również w zgłoszonych uwagach podkreślono, iż koniecznym jest wzmocnienie systemu zabezpieczeń finansowych na rzecz klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki o dodatkowy filar w postaci Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Spotkanie z Ministrem Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki w ramach konsultacji publicznych zorganizował spotkanie konsultacyjne, na które zaprosił wszystkie podmioty, do których w ramach konsultacji publicznych przekazany został projekt ustawy.

Większość partnerów społecznych wyraziła brak poparcia dla projektu nowelizacji w aktualnym kształcie z uwagi na zbyt wąski zakres regulacji.

Problemy z finansowaniem

Wskazano między innymi na brak uwzględnienia w projekcie kwestii finansowania kosztów sprowadzania turystów, źródeł finansowania kosztów sprowadzania klientów niewypłacalnych biur podróży, w przypadku braku środków z zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, kwestii uwzględnienia w kosztach powrotu z imprezy turystycznej kosztów zakwaterowania klientów niewypłacalnego biura podróży w okresie niezbędnego oczekiwania na transport powrotny z imprezy turystycznej. Podkreślono także konieczność kompleksowej zmiany ustawy o usługach turystycznych, która faktycznie pozwoli rozwiązać problemy dotyczące m. in. funkcjonowania systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – poprzez odpowiedni monitoring i system sankcji.

Propozycja Ministra Finansów

Minister Finansów w piśmie z dnia 25 marca 2015 r., odnosząc się do projektu zaproponował, aby w ustawie o usługach turystycznych wprowadzić dodatkowe zmiany, mające na celu wzmocnienie ochrony klientów organizatorów turystyki na wypadek ich niewypłacalności. W tym celu mógłby zostać utworzony dobrowolny fundusz, działający w formie stowarzyszenia lub fundacji. Przynależność do takiego funduszu uzasadniałaby z kolei zróżnicowanie minimalnej sumy gwarancji oraz zakresu ubezpieczenia obowiązkowego organizatora turystyki.

Skierowanie projektu do dalszych prac

Projekt obecnie znajduje się na etapie rozpatrywania przez Stały Komitet Rady Ministrów. Został również przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

ID produktu: 40192978 Rok wydania: 2012
Autor: Piotr Cybula
Tytuł: Usługi turystyczne. Komentarz>>>