W Trybunale czeka na rozpoznanie wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przepisów ustawy Prawo łowieckie w zakresie, w jakim ustawa ta wyłącza prawo członka zrzeszenia, ukaranego karą inną niż pociągającą za sobą utratę członkostwa w zrzeszeniu, do wniesienia odwołania do sądu.
W opinii Fundacji, obecnie obowiązujące regulacje Prawa łowieckiego nie spełniają nie tylko wymogów płynących z przywołanych we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich wzorców konstytucyjnych, ale także i wynikających z orzecznictwa ETPC. - Prawo do kontroli orzeczenia dyscyplinarnego w sytuacji, gdy orzeczenie takie mogło wpłynąć (lub wpłynęło) na konstytucyjne czy wyrażone w EKPC prawa i wolności jednostki powinno bowiem zostać uznane za jeden z podstawowych standardów rzetelnego postępowania. Jednocześnie, za aktualnie obowiązującym brzmieniem regulacji nie przejawiają żadne argumenty natury praktycznej czy aksjologicznej – czytamy w opinii.
Zdaniem HFPC jest to szczególnie widoczne w przypadku kary zawieszenia w prawach członka, która przez wzgląd na swoją dolegliwość porównywana powinna być z czasową utratą członkostwa w Polskim Związku Łowieckim, a tym samym z zakazem udziału w polowaniach. Powszechność stosowania tej kary przez wewnętrzne organy dyscyplinarne Polskiego Związku Łowieckiego ilustruje problem faktycznego pozbawienia ukaranych członków możliwości sądowej kontroli nad prawidłowością postępowania w przypadku orzeczenia kary innej niż utrata członkostwa.
Więcej>>>>