31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami 100 komisarzy powoła na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej >>

Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.

Aby ułatwić procedurę obsługi zgłoszeń kandydatów na komisarzy wyborczych, MSWiA na stronie zamieściło kwestionariusz aplikacyjny.
Do wypełnionego formularza należy dołączyć:
- podpisane oświadczenia;
- kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego.

Zgłoszenia elektroniczne, wraz z wymaganymi dokumentami, należy wysłać najpóźniej do 16 lutego br. na adres komisarzwyborczy@mswia.gov.pl, natomiast zgłoszenia i dokumenty w postaci papierowej muszą wpłynąć najpóźniej do 21 lutego br. na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja - komisarz wyborczy” (decyduje data wpływu aplikacji do urzędu).

Wyższe wykształcenie, rękojmia i apolityczność
Kandydaci na komisarzy wyborczych muszą spełniać następujące kryteria:
- posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
- dawać rękojmię należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego;
- nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- nie mogą być członkami partii politycznej;
- nie mogą być kandydatami w wyborach, pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania, urzędnikami wyborczymi, członkami komisji wyborczej;
- nie mogą prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją komisarza wyborczego.

MSWiA zapowiada, że kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, wezmą udział w szkoleniu zorganizowanym przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (w dwóch terminach: 24 lub 25 lutego 2018 r.). Szkolenie zakończy się egzaminem ze znajomości prawa wyborczego (3 marca br.).
Szkolenie i egzamin zostaną zorganizowane w Warszawie. Spośród osób, które przejdą proces rekrutacji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawi Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów, z których Państwowa Komisja Wyborcza powoła nowych komisarzy wyborczych w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.