Opublikowany w czwartek raport Pełnomocnika ds. Równego Traktowania w Służbach Mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych nie potwierdził istotnego naruszania zasad równego traktowania ze względu na płeć w służbach - czytamy w komunikacie opublikowanym przez resort. Jednak w nastepnym zdaniu jest stwierdzenie, że z raportu wynika, że są obszary, w których może dochodzić do potencjalnych nieprawidłowości.
Zdaniem Pełnomocnika do takich szczególnie istotnych obszarów zaliczają się: uznaniowość w kształtowaniu uposażeń oraz przyznawaniu nagród i awansów. Raport zwraca też uwagę, że we wszystkich służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych można zauważyć niekorzystne dla kobiet zróżnicowanie w przypadku obsadzania najwyższych stanowisk kierowniczych.

Z raportu wynika również, że u funkcjonariuszy nie ma powszechnego zrozumienia tego, na czym powinno polegać równe traktowanie w służbach. Widoczny jest też brak edukacji w tym zakresie.
- Nie stwierdziłam systemowego naruszania zasad równego traktowania ze względu na płeć w służbach. Należy jednak opracować przejrzyste systemy motywacyjne dotyczące zasad podwyższania dodatków do uposażeń oraz procedur obsadzania stanowisk kierowniczych. (…) oraz procedury antydyskrymiancyjne i antymobbingowe. Stanowiska kierownicze nikogo nie powinny zwalniać ze stosowania zasad równego traktowania. (…)Istotne są również działania edukacyjne - mówi Monika Sapieżyńska, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania w Służbach Mundurowych podległych MSW podczas Komisji Spraw Wewnętrznych.

Raport zawiera także postulaty Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania, a są to m.in.

  • działania edukacyjne i informacyjne w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, mobbingowi, nadużywania uprawnień;
  • podjęcie działań w celu wypracowania dobrych praktyk, mających skuteczniej zapewnić ochronę przed nieprawidłowościami w traktowaniu funkcjonariuszy (wykorzystanie dobrych praktyk z innych krajów europejskich);
  • wypracowanie przejrzystych procedur obsadzania stanowisk kierowniczych.      

Jak twierdzi kierownictwo resortu, diagnoza przedstawiona w raporcie jest zbieżna z oceną samych funkcjonariuszy. Bowiem według nich najczęstszymi obszarami, w których może dochodzi do nierównego traktowania są: awanse (29 proc.), wynagrodzenia (17 proc.), nagrody (16 proc.), nabór (15 proc.), szkolenia (11 proc.).  

We wszystkich formacjach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych służbę pełni około 13 proc.  kobiet. Najwięcej w Straży Granicznej (23 proc.), a najmniej w Państwowej Straży Pożarnej (4 proc.).