To reakcja na doniesienia medialne dotyczące działania systemu teleinformatycznego e-nominacje, w ramach którego swoje dokumenty mogą składać kandydaci na sędziów, oraz stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 29 maja 2015 r. „w sprawie wadliwego działania systemu teleinformatycznego obsługującego zgłoszenia na wolne stanowiska sędziowskie”.
Czytaj: Sędziowskie e-nominacje działają, ale z usterkami>>>

Jak poinformowano, minister sprawiedliwości Borys Budka skierował do prof. Romana Hausera przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa pismo, w którym wskazał, że na spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Rady 21 maja 2015 r. ustalono potrzebę stałych i regularnych kontaktów przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa i sądów z Ministerstwem Sprawiedliwości w celu rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zadań w systemie e-nominacje oraz usprawnienia pracy tego systemu. - Kontakty te są realizowane zgodnie z uzgodnieniami – czytamy w komunikacie resortu.

Trzy linie wsparcia
Jego autorzy stwierdzają, że od początku funkcjonowania systemu e-nominacje jego użytkownicy mają zapewnioną pomoc w ramach trzech linii wsparcia.
Wsparcie techniczne i merytoryczne na pierwszej linii zapewnia Sekcja ds. Informatyzacji Sądownictwa z siedzibą w Łomży Oddziału Informatycznego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, która na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2014 r. wykonuje czynności związane ze wsparciem, wdrażaniem oraz testowaniem systemu informatycznego Workflow.
Drugą linię wsparcia stanowią: w zakresie technicznym wymieniona Sekcja Oddziału Informatycznego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, natomiast w zakresie merytorycznym Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym m. in. sędziowie delegowani do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
W ramach trzeciej linii wsparcia wykonawca systemu Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie rozwiązuje zgłoszenia techniczne przekazane przez drugą linię.

  Ryszard Piotrowski
  Pozycja ustrojowa sędziego>>>

Szybka reakcja na zgłoszenia
Z informacji MS wynika, że od dnia 1 października 2014 r. do dnia 12 maja 2015 r. zostały zarejestrowane 2252 zgłoszenia dotyczące systemu e-nominacje. 80 proc. zgłoszeń zostało rozwiązanych przez pierwszą linię wsparcia, 99 proc. z nich w czasie krótszym niż 30 minut.
Resort zaznacza, że formuła obsługi zgłoszeń użytkowników systemu e-nominacje ma zastosowanie również do przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa wykonujących czynności w systemie. Sędziowie udzielający pomocy merytorycznej w ramach drugiej linii wsparcia mają ponadto stały kontakt z Kierownikiem Zespołu Spraw Osobowych Sędziów w Wydziale Organizacyjnym w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa.
- Sygnalizowane przez Krajową Radę Sądownictwa w jej stanowisku z dnia 29 maja 2015 r. problemy zaistniałe w postępowaniach dotyczących wolnych stanowisk sędziowskich w Sądach Rejonowych w Bytomiu, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, Siemianowicach Śląskich i Tychach zostały zgłoszone do pierwszej linii wsparcia użytkowników systemu w dniu 27 maja 2015 r. i w tym samym dniu zostały usunięte. W odniesieniu do drugiego z poruszonych w stanowisku Krajowej Rady Sądownictwa zagadnień wskazać należy, że system przewiduje możliwość zwrotu dokumentów w celu ich uzupełnienia również po posiedzeniu Rady. Przedstawiciel Rady wykonujący czynności w systemie otrzymał już wyjaśnienia w tym zakresie. Postulowane powiadamianie użytkowników o zakresie zmian dokonanych po aktualizacji wersji systemu jest natomiast przewidziane do zrealizowania w ramach rozwoju systemu – czytamy w oświadczeniu resortu.

E-system utrudnia nominacje?
Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła w swoim stanowisku, że aktualne funkcjonowanie systemu utrudnia proces nominacyjny, powoduje przewlekłość postępowania i wywołuje obawę pozbawienia Rady możliwości wykonywania konstytucyjnych obowiązków. Minister sprawiedliwości polemizuje z tym stanowiskiem wskazując, że w pierwszym kwartale 2014 r., czyli przed wprowadzeniem systemu e-nominacje, postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim od daty ukazania się obwieszczenia o wolnym stanowisku sędziowskim do daty wręczenia nominacji sędziowskiej trwało przeciętnie 420 dni. Tymczasem średni czas trwania postępowania obsługiwanego przez system e-nominacje liczony od daty wniesienia karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie do daty posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa i podjęcia uchwały zawierającej wnioski o powołanie osób do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wynosi natomiast 120 dni. - Wyżej wskazane zarzuty oraz wyprowadzone na ich podstawie wnioski należy zatem uznać za zbyt daleko idące – czytamy w oświadczeniu resortu.