Jednym z jej uczestników był podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, który mówił o działaniach tego resortu mających ułatwiać dostęp do informacji prawnej. - Zdając sobie sprawę z wagi zagadnień poruszanych w trakcie debaty, ich nierozerwalnego związku z konstytucyjnymi prawami do informacji, Ministerstwo Sprawiedliwości od lat podejmuje szereg realnych działań, których efektem jest ciągłe rozszerzanie dostępu do informacji o szeroko rozumianym prawie. Działamy na wielu płaszczyznach – zarówno informatycznej, jak i legislacyjnej, wiele uwagi poświęcamy także edukacji – mówił podczas konferencji wiceminister Węgrzyn.
Wiceminister sprawiedliwości przypomniał o kilku wybranych inicjatywach resortu sprawiedliwości w tym zakresie. Zaznaczył, że w wymiarze sprawiedliwości dokonała się rewolucja informatyczna.
- 1 sierpnia 2013 r. uruchomiliśmy Portal Orzeczeń – przypomniał wiceminister Wojciech Węgrzyn. W jego ramach odbywa się bezwnioskowa publikacja treści orzeczeń sądów powszechnych wraz z uzasadnieniem. Dzięki Portalowi każdy, bez potrzeby dokonywania procesu rejestracji, może uzyskać dostęp do aktualnego orzecznictwa danego sądu apelacyjnego, z wyjątkiem niektórych spraw, które zostały wyłączone (dotyczących rozwodów, separacji, czy też ubezwłasnowolnienia). Każde orzeczenie publikowane jest wraz z uzasadnieniem po dokonaniu uprzednio anonimizacji. Prawne podstawy publicznego dostępu do rozstrzygnięć sądowych leżą przede wszystkim w prawie do sądu i rzetelnego procesu, gwarantowanych mocą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zaś publikacja orzeczeń sądów powszechnych w Internecie jest odpowiedzią na nowe wyzwania wymiaru sprawiedliwości.
Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło także Portal Informacyjny - narzędzie pozwalające uprawnionemu lub upoważnionemu podmiotowi na dostęp do informacji o sprawie toczącej się z jego udziałem. W przypadku, gdy np. posiedzenia w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym zostało zarejestrowane przy pomocy cyfrowego systemu rejestracji (e-protokół), nagranie audio z tej rozprawy zostanie udostępnione do odsłuchu na Portalu Informacyjnym w przeciągu kilkunastu godzin od zakończenia posiedzenia. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, dzięki czemu zainteresowani oszczędzają czas i pieniądze, które należałoby poświęcić na tradycyjny kontakt z sądem.
To tylko niektóre działania Ministerstwa Sprawiedliwości związane z dostępem do informacji o prawie zrealizowane w ramach procesu informatyzacji. - Tak jak wspomniałem, nie jest to jednak jedyna płaszczyzna, na której koncentrujemy nasze wysiłki. Dostęp do informacji o prawie realizuje się także poprzez wyposażenie obywateli w podstawową wiedzę prawną. I w tym zakresie ostatnie lata, to czas wzmożonej pracy resortu sprawiedliwości – powiedział w trakcie swojego wystąpienia Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn.
Mając na uwadze potrzebę poszerzania świadomości prawnej obywateli, od przeszło trzech lat resort sprawiedliwości zaangażowany jest w program edukacji prawnej. - Część zadań w tym zakresie inicjujemy samodzielnie, część we współpracy z partnerami (m.in. samorządami prawniczymi), część – finansowanych jest ze środków zewnętrznych - zaznaczył wiceminister.
Celem konferencji, w której udział wzięli przedstawiciele teorii i praktyki była diagnoza aktualnych problemów związanych z dostępem do informacji o prawie i ukazanie możliwych strategii ich rozwiązywania.
Jednym z jej elementów był panel dyskusyjny, w którym będą uczestniczyli szefowie trzech największych profesjonalnych wydawnictw prawniczych: Włodzimierz Albin z Wolters Kluwer, Tomasz Laskowski z LexisNexis i dyrektor W. Bierwiczonek z C.H. Beck).
Wystąpienie wprowadzające do naukowej części konferencji pt, Informowanie o tworzeniu prawa przez Sejm, wygłosił dr Piotr Chybalski z Biura Analiz sejmowych Kancelarii Sejmu, a w dyskusji panelowej na ten temat wzieli udział wzięli : prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr Adam Krzywoń [UW, Sekretarz Rady Legislacyjnej], prof. dr hab. C.Martysz [UŚ], dr Arwid Mednis [UW], prof. dr hab. A. Monarcha-Matlak [USz], , Piotr Waglowski [VaGla],
Z kolei moderatorem sesji Modele udostępniania informacji o prawie drogą elektroniczną była prof. dr hab. Grażyna Szpor z UKSW. W jej ramach wygłoszone zostały referaty:
- Dostęp do informacji o prawie w USA – prof. Igor Solodovnik, [IIT Chicago]
- Dostęp do informacji o prawie we Francji – dr Katarzyna Rubel [NCPI]
- Dostęp do informacji o prawie w Niemczech – Mateusz Badowski [Uniwersytet w Osnabruck]
- Dostęp do informacji o prawie w Chorwacji – prof. Davorin Kereković [GIS Croatia]
- Strategie zwiększania dostępu do informacji o prawie - dr Justyna Kurek [UKSW]