Jak informuje resort, zmiana wysokości odsetek ustawowych okazała się niezbędna po obniżeniu przez Radę Polityki Pieniężnej (8 października 2014 r.) stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego z 4  proc. w stosunku rocznym do poziomu 3 proc. rocznie. W efekcie tej obniżki  wysokość odsetek ustawowych, ustalona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, na poziomie 13 proc. została oceniona jako nadmierna.
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którą ustalona przez Radę Ministrów wysokość odsetek ustawowych powinna mieć na celu zapewnienie dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych, przy uwzględnieniu wysokości rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.
MS podkreśla, że obniżenie wysokości odsetek ustawowych do poziomu 8 proc. powinno zachować ich sankcyjny charakter w obecnych warunkach rynkowych, skłaniając dłużników do terminowego regulowania ich zobowiązań cywilnoprawnych oraz do ograniczania zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym. Zmiana ta może się też przyczynić do poprawy ściągalności należności publicznych.
Z komunikatu MS wynika, że proponowana w projekcie rozporządzenia wysokości odsetek ustawowych odpowiada stawce odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, która, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, od dnia 9 października 2014 r. wynosi 8%. Proponowane zmiany służyć będą m.in. określeniu właściwej relacji pomiędzy odsetkami ustawowymi a odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych.