Wykonawca, który zdecyduje się oprzeć na zasobach, potencjale i doświadczeniu innego podmiotu ma obowiązek udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Może to zrobić poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokumentem zawierającym takie zobowiązanie może być np.: pisemne oświadczenie podmiotu trzeciego czy zawarta umowa przedwstępna. Co ważne, samo wskazanie przez wykonawcę podmiotu trzeciego w wykazie podwykonawców, którym powierzy określone części zamówienia nie będzie wystarczające. Taki dokument ma bowiem jedynie walor informacyjny dla zamawiającego i w żadnym stopniu nie wynika z niego zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy własnych zasobów.

Jak wynika z opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych, odwołanie się przez wykonawcę do zasobów podmiotu trzeciego musi mieć charakter rzeczywisty w tym znaczeniu, że zasoby te będą wykorzystywane przy wykonaniu zamówienia. Powyższe wynika z jednoznacznego brzmienia art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych. Co istotne - powołanie się przez wykonawcę na referencje i doświadczenie innego podmiotu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ten inny podmiot także będzie brał udziału w przedmiotowym postępowaniu (najczęściej jako podwykonawca). Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane.

Opinia prawna (interpretacja) Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie warunków dopuszczalności powoływania się przez wykonawcę na referencje dotyczące osób trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line