Planowana jest rezygnacja z utrzymywania wyłączenia w odniesieniu do porozumień dotyczących wspólnego opracowywania i rozpowszechniania niewiążących standardów ogólnych warunków ubezpieczenia dla ubezpieczeń bezpośrednich, porozumień dotyczących opracowania i rozpowszechniania niewiążących modeli przedstawiających zyski oraz porozumień dotyczących wspólnego opracowania, uznawania i rozpowszechniania specyfikacji technicznych, zasad i kodeksów praktyki dotyczących urządzeń zabezpieczających.
Najistotniejszą zmianą w projektowanym rozporządzeniu w porównaniu z obowiązującym do 31 marca 2011 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 137, poz. 964) jest ograniczony zakres przedmiotowy wyłączeń grupowych, który obejmować będzie obecnie trzy rodzaje porozumień tj.:
1. porozumienia zawierane między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, dotyczące współpracy w zakresie opracowywania wspólnych zestawień i rozpowszechniania informacji niezbędnych do realizacji kalkulacji przeciętnego kosztu ubezpieczenia od określonych ryzyk w przeszłości, tabel danych śmiertelności oraz zestawień danych pokazujących częstotliwość chorób, wypadków i kalectwa,
2. porozumienia wspólnego prowadzenia badań związanych z działalnością ubezpieczeniową oraz rozpowszechniania ich wyników,
3. porozumienia wspólnego ubezpieczania od określonych kategorii ryzyka przez grupy koasekuracyjne i koreasekuracyjne.

Projektodawca podkreśla, iż porozumienia kooperacji horyzontalnej przedsiębiorców prowadzących działalność ubezpieczeniową często przynoszą korzystne skutki zarówno dla konkurencji (m.in. poprzez ułatwienia wejścia na rynek nowych podmiotów) jak i dla konsumentów. Porozumienia tego rodzaju prowadzą do polepszenia dystrybucji usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) oraz zapewniają innym uczestnikom rynku korzyści w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Celem rozporządzenia ustanawiającego wyłączenie grupowe dla tego rodzaju porozumień jest więc doprecyzowanie warunków, jakie muszą być spełnione, aby można było przyjąć, że porozumienia kooperacyjne zawierane przez przedsiębiorców prowadzących działalność ubezpieczeniową jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz aby nie stwarzało stronom porozumienia możliwości wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy.
W projektowanym rozporządzeniu nie przedłuża się wyłączeń zawartych w rozporządzeniu z dnia 30 lipca 2007 r. w rozdziale 4 regulującym zakres i warunki wyłączenia porozumień dotyczących wspólnego opracowywania rozpowszechniania standardów ogólnych warunków ubezpieczenia, rozdziale 5 dotyczącym zakresu i warunków wyłączenia porozumień dotyczących wspólnego opracowywania i rozpowszechniania modeli przedstawiających zyski oraz w rozdziale 7 regulującym zakres i warunki wyłączenia porozumień dotyczących wspólnego opracowywania, uznawania i rozpowszechniania specyfikacji technicznych, zasad i kodeksów praktyki dotyczących urządzeń zabezpieczających.
Wśród definicji legalnych pojęć używanych w przepisach rozporządzenia, doprecyzowano definicję „przedsiębiorcy powiązanego" w celu dostosowania do prawa unijnego, rozszerzono definicję „grupy koasekuracyjnej" oraz „grupy koreasekuracyjnej" wskazując, iż grupa może być utworzona zarówno bezpośrednio przez przedsiębiorców prowadzących działalność ubezpieczeniową, jak i pośrednio przez pośredników ubezpieczeniowych (tj. agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych), przy czym w związku z tym, iż porozumienia o koasekuracji lub koreasekuracji zawierane doraźnie (ad hoc) na rynku ubezpieczeniowym nigdy nie były objęte rozporządzeniem wyłączeniowym, obecnie zostały one wprost wyłączone z definicji grupy koasekuracyjnej oraz grupy koreasekuracyjnej.
Rozszerzono również definicję „nowych rodzajów ryzyka", wskazując, iż w wyjątkowych wypadkach obejmować ono może także ryzyko, którego charakter - oceniany na podstawie obiektywnej analizy - uległ tak znaczącej zmianie, że nie jest możliwe określenie z góry zdolności ubezpieczeniowej koniecznej do ubezpieczenia od danego rodzaju ryzyka.
W projekcie znalazły się przepisy, które umożliwią przedsiębiorcom dostosowanie się do nowego stanu prawnego. W przepisie przejściowym wprowadzono zasadę, iż do porozumień w sektorze ubezpieczeń zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które nie spełniają warunków wyłączenia w nim określonych, stosuje się rozporządzenie z dnia 30 lipca 2007 r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2012 roku. W ten sposób pozostawiono zainteresowanym przedsiębiorcom, którzy zawarli porozumienie kooperacji horyzontalnej w sektorze ubezpieczeń przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, okres 1 roku od dnia wejście w życie niniejszego rozporządzenia, celem dostosowania do zawartych w nim regulacji.
Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wyłączeniowe będzie obowiązywać przez okres 7 lat.
Projekt rozporządzenia skierowany został do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.uokik gov.pl, stan z dnia 3 lutego 2011 r.