Sam zespół został formalnie powołany 25 kwietnia. W jego skład wchodzą:

Anna Chobel – socjolożka, główna specjalistka pracy socjalnej z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej. Koordynatorka grup diagnostyczno-pomocowych, członkini Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzeszowie;

Dr Honorata Czajkowska – kuratorka, adiunktka na Uniwersytecie Wrocławskim i nauczycielka akademicka. Jest zawodową kuratorką rodzinną oraz zastępczynią kuratora okręgowego we Wrocławiu. W ramach zajęć na uczelni realizuje tematykę dotyczącą przemocy domowej, w tym diagnozowanie przemocy wobec dzieci;

Prof. dr. hab. Ewa Jarosz – pedagożka, nauczycielka akademicka. W latach 2011-2018 społeczna doradczyni Rzecznika Praw Dziecka w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Wieloletnia ekspertka współpracująca z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju działań ochrony dzieci przed przemocą;

Beata Kozielec-Oracka – lekarka, psychiatra. Od 1997 r. związana z pomocą osobom pokrzywdzonym oraz ochroną małoletnich przed krzywdzeniem i przeciwdziałaniem przemocy. Prowadziła punkt konsultacyjny dla dzieci uchodźców z Ukrainy, pracowała także jako interwenient po trzęsieniu ziemi w Turcji;

Dr Tomasz Rowiński – psycholog. Autor modelu bielańskiego – pierwszego środowiskowego Centrum Zdrowia Zdrowa Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Warszawie. Jest p.o. Kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, członek Think tank SGH dla ochrony zdrowia;

Dr Grzegorz Wrona, który został przewodniczącym Zespołu – adwokat, członek Komitetu GREVIO (Grupy Ekspertów do spraw Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiety i Przemocy Domowej). Należy także do Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jest konsultantem Warszawskiego Ośrodka Interwencji kryzysowej. Jako adwokat reprezentuje pokrzywdzonych w sprawach karnych oraz osoby doznające przemocy domowej w sprawach rodzinnych.

Ogłoszenie o procedurze>>

 

Wiceministra apeluje o zgłaszanie się

O udział w procedurze zaapelowała do pediatrów podczas debaty "Ustawa Kamilka - co dalej" wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. To właśnie na mocy tej ustawy powstał Zespół, o który organizacje zajmujące się prawami dzieci apelowały od dawna - m.in. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Chodziło o stworzenie w Polsce systemu na wzór brytyjskiego Serious Case Reviews.

Czytaj: Rudzińska-Bluszcz: 25 kwietnia zaczyna działać polski Serious Case Reviews>>

- Ten zespół to nowość w polskim systemie prawnym. To uszczelnienie jednej z luk w obszarze ochrony polskich dzieci przed krzywdzeniem. Diagnozę postawiły tragiczne wydarzenia sprzed roku. Mówię oczywiście o Kamilku z Częstochowy. Nie chcemy więcej takich sytuacji. Dlatego powstał ten zespół. To on ma stawiać diagnozy i identyfikować luki w systemie ochrony dzieci przed przemocą. Czyli jeżeli osoba najbliższa dziecku popełniła przestępstwo (a przynajmniej jest takie uzasadnione podejrzenie) i dziecko zmarło lub doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to będzie to sprawa dla zespołu - mówiła w niedawnej rozmowie z Prawo.pl wiceministra.

Polecamy nagranie szkolenia online: Ustawa Kamilka - zmiany w KPC, KRiO i nie tylko >

Co istotne, Zespół ma szerokie kompetencje do badania spraw. - Może przeprowadzać wysłuchania, występować z wnioskami o udzielenie informacji, udostępnienie akt, dokumentów, zapisów z monitoringu itd. - Innymi słowy może sięgać do źródeł i skutecznie przeanalizować, co się wydarzyło. Zadania są jasne: wskazanie okoliczności śmierci dziecka, ustalenie sytuacji dziecka zanim doszło do jego śmierci, zidentyfikowanie charakteru i rodzaju działań podejmowanych przez instytucje państwowe i samorządowe, opisanie sytuacji jego rodzeństwa, ustalenie, czy były uchybienia w zakresie ochrony małoletnich. Ten zespół ma zdiagnozować luki w systemie państwowym - wyjaśniała wiceministra.

Czytaj też w LEX: 

Standardy ochrony małoletnich - obowiązki jednostek samorządu terytorialnego >

Standardy ochrony małoletnich w podmiocie wykonującym działalność leczniczą >

Standardy ochrony małoletnich przed przemocą - nowe obowiązki dyrektorów szkół >

Kogo szuka Ministerstwo?

Ministerstwo szuka osoby, która:

 • posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie pediatrii;
 • posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy związanej z ochroną małoletnich przed krzywdzeniem, przeciwdziałaniem przemocy lub pomocą osobom pokrzywdzonym;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 • Przypomina też, że eksperci wchodzący w skład zespołu, są zobowiązani:
 • osobiście wykonywać powierzone im zadania i czynności w toku prowadzonej analizy określonego zdarzenia;
 • zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku prowadzonej analizy określonego zdarzenia, z wyjątkiem wiarygodnych informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 par. 1 Kodeksu karnego;
 • zachować bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu wszystkich decyzji i formułowaniu wniosków.

Co w zgłoszeniu kandydata? Zgłoszenia należy przesyłać do 15 maja 2024 r. Poza danymi kandydata, miejscem zatrudnienia, zajmowanym stanowiskiem, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu powinno zawierać:

 • opis wykształcenia kandydata oraz doświadczenia w pracy związanej z ochroną małoletnich przed krzywdzeniem, przeciwdziałaniem przemocy lub pomocą osobom pokrzywdzonym;
 • uzasadnienie zgłoszenia.
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku lekarskim wraz z kopiami dokumentów potwierdzających specjalizację w dziedzinie pediatrii;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w pracy związanej z ochroną małoletnich przed krzywdzeniem, przeciwdziałaniem przemocy lub pomocą osobom pokrzywdzonym;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.