Jak poinformował Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, w wyniku przeprowadzonych w ostatnim czasie konsultacji społecznych projektu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3655), w ramach dalszych prac parlamentarnych nad tym projektem, ministerstwo przygotuje modyfikację zaproponowanej nowelizacji przepisów art. 12 wspomnianej ustawy (art. 1 pkt 7 projektu).
I tak paragraf 1 tego artykułu otrzymałby brzmienie:
Sąd rejonowy dzieli się na wydziały:
1) cywilny – do spraw z zakresu prawa cywilnego,
2) karny – do spraw z zakresu prawa karnego”,

Do par. 1 dodany byłby par. 1a w brzmieniu:
 W sądzie rejonowym może zostać utworzony wydział:
1) pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych – do spraw odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych,
2) rodzinny i nieletnich – do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw,
3) ksiąg wieczystych – do prowadzenia ksiąg wieczystych,
4) gospodarczy – do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,

Natomiast  p
aragraf 1b tego artykułu stanowiłby: Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw, spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw lub prowadzenie ksiąg wieczystych, należących do właściwości sądu rejonowego, w którym nie utworzono wydziału do tych spraw, minister sprawiedliwości przekazuje innemu sądowi rejonowemu, w trybie określonym w art. 20”,

Komunikat MS w tejs prawie stwierdza, że oznacza to odejście od propozycji stworzenia możliwości rozpoznawania, w sądach rejonowych, spraw rodzinnych i nieletnich (jak również spraw z zakresu prawa pracy i spraw gospodarczych) w ramach wydziałów cywilnych i zachowanie tzw. odrębnego sądownictwa rodzinnego na poziomie sądów rejonowych. Jeżeli wpływ spraw nie będzie uzasadniał utworzenia odrębnego wydziału rodzinnego w danym sądzie – sprawy te będą rozpoznawane w ramach wydziału rodzinnego utworzonego w innym sądzie rejonowym, na zasadzie przewidzianej w art. 20 u.s.p.
Resort podkreśla, że projekt ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw nie przewiduje automatycznej likwidacji wydziałów rodzinnych. Nie zakłada się bowiem zmian struktury wydziałowej w sądach, w których jest ona ukształtowana prawidłowo. Projekt wprowadza jedynie mechanizmy pozwalające na możliwie najbardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb, ukształtowanie struktury organizacyjnej sądownictwa.