Podstawę takiej opinii jest art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 – dalej u.p.t.u.). Co prawda przepis ten sformułowany jest w czasie teraźniejszym, lecz nie ulega wątpliwości, że dotyczy również przeszłości i przyszłości. W konsekwencji, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje również w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników zostały wykorzystane oraz będą (mają być według zamiarów podatników) wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
A zatem – skoro dokonany zakup dotyczył działalności opodatkowanej – spółka może w ramach deklaracji VAT-7 odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej ten zakup (zakładam, że faktura ta została otrzymana przez spółkę we wrześniu – zob. art. 86 ust. 10 pkt 1 u.p.t.u.). Okoliczność, że w danym miesiącu nie została wykonana żadna czynność w ramach działalności opodatkowanej, której dotyczył zakup, jest bez znaczenia (przepisy nie ograniczają korzystania z prawa do odliczenia z tego powodu).
Na marginesie pragnę dodać, że skoro w spółce wystąpiła sprzedaż opodatkowana, brzmienie art. 86 ust. 19 u.p.t.u. nie stoi na przeszkodzie temu, aby ewentualną nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym spółka wykazała do zwrotu na rachunek bankowy. Wykazaniu takiej nadwyżki do zwrotu nie musi zatem towarzyszyć wniosek, o którym mowa w art. 87 ust. 5a u.p.t.u.

Tomasz Krywan
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line