Jak informuje Ministerstwo Gospodarki, projekt nowelizacji przepisów restrukturyzacyjnych zyskał już aprobatę Rady Ministrów.
Jedną z najważniejszych zmian, jakie zakłada projekt jest likwidacja uprzywilejowania wierzycieli publicznoprawnych wobec pozostałych wierzycieli upadłej firmy. – Zmiana przepisów zapobiegnie lawinowym bankructwom, ułatwi też prowadzenie działań naprawczych przez firmy, które znalazły się w złej sytuacji finansowej– podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Często bowiem upadające firmy, które w pierwszej kolejności muszą pokryć opłaty na rzecz państwa nie mają pieniędzy na spłatę innych wierzycieli. W świetle projektu równe prawo do zwrotu należności ze strony upadającej firmy będą mieć także przedsiębiorcy, a nie tylko państwo.
Według dotychczasowych przepisów istnieje hierarchia wierzycieli, wobec których pokrywane są należności przez upadającą firmę, czyli tzw. pięć kategorii zaspokajania wierzytelności. Wśród trzech pierwszych kategorii znajdują się wierzyciele publicznoprawni i należności wobec nich muszą być uregulowane w pierwszej kolejności. Zaspokojenie należności wobec czwartej grupy, czyli wierzycieli prywatnych jest często niewielkie. Dotychczasowa piąta kategoria dotyczy odsetek, które nie należą do wyższych kategorii, a także sądowych kar grzywny i należności z tytułu darowizn i zapisów.
Zdaniem ministra gospodarki, przyjęte przez rząd rozwiązanie wpłynie pozytywnie na polską przedsiębiorczość. Projekt ma doprowadzić do przyjęcia nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Nowelizacja przepisów o postępowaniu restrukturyzacyjnym została przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki.