Ministerstwo poinformowało, że rozważa nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przede wszystkim art. 57 par. 5 k.p.a.- podaje Instytut Spraw Publicznych.

Obecnie, zgodnie z tym przepisem termin uważa się za zachowany jeśli pismo przed upływem terminu zostało: nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego; złożone w polskiej placówce konsularnej lub wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ponadto artykuł ten wymienia również sposoby złożenia pisma przez żołnierza, członka załogi statku oraz osobę pozbawioną wolności.

Niestety, w przypadku gdy pismo zostało nadane w zagranicznej placówce pocztowej, to zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie, termin nie zostanie zachowany ponieważ „do zachowania terminu do wniesienia odwołania niezbędne jest nadanie odwołania wyłącznie w polskim urzędzie pocztowym lub polskiej placówce konsularnej. Natomiast nadanie odwołania w terminie w jakimkolwiek urzędzie pocztowym za granicą nie ma wpływu na zachowanie terminu do wniesienia odwołania”. W ocenie RPO przepis ten wymaga nowelizacji, zwłaszcza w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej i związanego z tym m.in. swobodnego przepływu osób. Nie powinna mieć miejsca sytuacja, gdy osoba przebywająca w granicach Unii Europejskiej musi w związku z postępowaniem administracyjnym nadawać pismo jedynie w polskiej placówce operatora publicznego. Co ważne, podobna sytuacja nie ma już miejsca w postępowaniu cywilnym, gdzie nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z czerwca 2013 r. uznano oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej za równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje więc, że „względy wynikające z konieczności respektowania prawa Unii Europejskiej, w tym wprowadzenie w pełnym zakresie zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, decydować muszą także o zmianie stosownych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.”