Proponowana zmiana służy reorganizacji pracy komórek zapewniających obsługę realizacji zadań dyrektora generalnego urzędu poprzez odmienny od dotychczasowego podział zadań pomiędzy dwa biura. Nowa koncepcja pogrupowania zadań znajduje odzwierciedlenie w proponowanych nazwach nowo tworzonych komórek organizacyjnych.
Ponadto chodzi o nadanie komórce audytu wewnętrznego charakteru samodzielnej komórki organizacyjnej – zespołu, nie wchodzącego w skład żadnego z departamentów lub biur Ministerstwa.
Projektowane zmiany nie powodują skutków finansowych dla budżetu państwa. Realizowany będzie zakres zadań Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiadający dotychczasowemu, jednak  zmieniony podziału pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, z wykorzystaniem środków przewidzianych w planie finansowym Ministerstwa na rok 2012. Nie zmieni się ogólna liczba departamentów i biur, a wyodrębnienie samodzielnego zespołu nie powoduje utworzenia dodatkowego stanowiska kierowniczego.
Projektowane zarządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych. Wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości