W piątek 12 lutego weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości określające szczegółowe warunki przeprowadzania takich badań.
Z rozporzadzenia wynika, że badania lekarskie kandydata obejmują ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego oraz badania  specjalistyczne,  konsultacje  lekarzy specjalistów  i badania  pomocnicze  (w szczególności  badania  laborato-ryjne, EKG, EEG, RTG), jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne.
Zaświadczenia o przeprowadzeniu badań mogą wydać tylko lekarze posiadający specjalne uprawnienia.

Natomiast badania  psychologiczne  kandydata  obejmują  wywiad  bezpośredni  i obserwację  kandydata,  z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych.  Na podstawie wyników tych badań psycholog uprawniony określić ma i opisać cechy osobowości kandydata w zakresie umiejętności poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji i podejmowania decyzji oraz odporności na stres.
- Badania psychologiczne kandydata psycholog uprawniony przeprowadza osobiście - czytamy w rozporządzeniu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego>>>