Ustawa z 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1778) ma na celu zwiększenie efektywności postępowań dyscyplinarnych radców prawnych oraz adwokatów. Rzecznicy dyscyplinarni otrzymają nowe kompetencje, zmienią się także przepisy dotyczące zasad sporządzania i doręczania uzasadnień orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne.

Nowela wprowadza także nowe regulacje dotyczące ściągania kar pieniężnych nałożonych na pełnomocników - prawomocne orzeczenie w tej sprawie stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego i po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę sądu dyscyplinarnego, który wydał to orzeczenie, podlegać będzie wykonaniu w drodze egzekucji.

Ustawa wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r.

Czytaj: Orzeczenie o nałożeniu kary na adwokata będzie tytułem egzekucyjnym>>>