Rada Ministrów przyjęła 24 lutego br. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki.
Jak poinformowano po posiedzeniu rzadu, w przepisach dotyczących własności przemysłowej uregulowane są kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, jak również praw ochronnych na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. W projekcie nowelizacji zaproponowano zmiany przepisów dotyczących opłat za uzyskanie ochrony dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz uproszczono procedury postępowania przed Urzędem Patentowym.

Uwzględnia międzynarodowe umowy
Nowe rozwiązania uwzględniają wymogi międzynarodowe wynikające z konieczności stosowania przez Polskę zapisów Aktu genewskiego Porozumienia haskiego, dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych oraz Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych. Projekt dostosowuje też prawo krajowe do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących prawa własności przemysłowej.

Uregulowano m.in. następujące kwestie:

Opłaty za zgłoszenie do Urzędu Patentowego Doprecyzowano przepis uprawniający Urząd Patentowy do częściowego zwolnienia zgłaszającego z opłaty za wniosek o przyznanie ochrony znakom towarowym i wzorom przemysłowym. Spowoduje to, że uzyskanie takiej ochrony będzie tańsze.

Patenty i tzw. ulga w nowości
W stosunku do wynalazków i wzorów użytkowych wprowadzono tzw. ulgę w nowości. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie patentu mimo ujawnienia wynalazku przez osoby trzecie, jeżeli nastąpi ono nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia i spowodowane było oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.

Instytucja tzw. listów zgody w stosunku do znaków towarowych
Wprowadzenie listów zgody umożliwi łatwiejsze uzyskanie praw ochronnych na znak towarowy podobny do innego. Będzie to możliwe pod warunkiem zawarcia zgody w tej sprawie między obydwiema stronami. Rozwiązanie to umożliwi zgłaszającemu uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy, gdy obecnie UP musi wydać decyzję odmowną. W praktyce może to oznaczać wydawanie rocznie ok. 1000 pozytywnych decyzji.

Rejestr dodatkowych praw ochronnych
Urząd Patentowy będzie prowadził odrębny rejestr dodatkowych praw ochronnych. Dodatkowe prawo ochronne obejmuje konkretne produkty ochrony roślin lub lecznicze – wytwarzane według chronionego wynalazku.

Korespondencja z Urzędem Patentowym
W przypadku prowadzenia elektronicznej korespondencji z Urzędem Patentowym, za równoważne z podpisem odręcznym będą uznawane, obok bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, także inne, tj. podpis składany za pomocą dowodu osobistego i przez e-PUAP lub podpisy spełniające wymogi określone w przepisach unijnych bądź międzynarodowych. Wprowadzono również rozwiązania upraszczające postępowanie przed UP. Zmiany te powinny przyczynić się do zmniejszenia korespondencji między urzędem a zgłaszającym o ok. 3 proc., a także doprowadzić do mniejszej liczby postępowań odwoławczych oraz skrócenia czasu rozpatrywania zgłoszeń patentu z 3 do 2,5 roku.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

ID produktu: 40154876 Rok wydania: 2010
Autor: Jakub Kępiński
Tytuł: Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym>>