Osoba, której prawo nie zostało wpisane albo zostało wpisane błędnie, może w postępowaniu cywilnym domagać się usunięcia niezgodności. Wyrok zapadły w tym postępowaniu będzie podstawą zmiany wpisu własności do księgi wieczystej. Takie postanowienie wydał sąd okręgowy w Toruniu. Chodziło o sprawę wójta, który złożył wniosek do sądu wieczystoksięgowego o odłączenie działki i dokonanie wpisu własności na rzecz gminy. Podstawą wpisu była prawomocna decyzja.
Sąd rejonowy wniosek oddalił. Uznał, że powstała niezgodność między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Sprawa na skutek apelacji trafiła do sądu II instancji.
Sąd okręgowy uznał, że rozstrzygnięcie sporu o własność powinno zapaść w postępowaniu o stwierdzenie niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, a nie w postępowaniu wieczystoksięgowym. Sąd wieczystoksięgowy nie jest uprawniony do przesądzenia prawa własności w sytuacji gdy zaistniał co do tego spór.
SYGN. AKT VIII Ca 495/10

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna