Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa opublikowało we wtorek oświadczenie, w związku z wydaniem przez skład Trybunału Konstytucyjnego w dniu 20 czerwca 2017 r. wyroku w sprawie K 5/17.

Czytaj: TK: przepisy o zasadach wyboru sędziów do KRS niekonstytucyjne>>

Prezydium KRS stwierdza, że z satysfakcją odnotowało, że skład Trybunału podzielił pogląd Krajowej Rady Sądownictwa o zgodności z Konstytucją RP obecnie obowiązującego modelu wyboru członków KRS spośród sędziów przez samych sędziów. - Na przykładzie sądów administracyjnych, skład TK stwierdził ponadto, że zgodnie z Konstytucją RP wszyscy sędziowie powinni mieć równe – bierne i czynne – prawa wyborcze w wyborach członków KRS. Prezydium Rady zauważa, że skład Trybunału zakwestionował wyłącznie ograniczenie biernego prawa wyborczego niektórych sędziów sądów powszechnych, ograniczenie czynnego prawa wyborczego sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych (problemy te nie dotyczą zatem sędziów Sądu Najwyższego i sądów wojskowych) oraz wzajemne relacje kadencji członków KRS pochodzących z wyboru. Stanowisko składu TK wskazuje zatem, że obecnie projektowane zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa dotyczące wyboru sędziów w skład KRS przez Sejm RP nie są zgodne z Konstytucją RP – czytamy w oświadczeniu.
Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa stwierdza w swoim oświadczeniu, że pod rządami obowiązującej Konstytucji RP, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności aktu normatywnego lub jego części z Konstytucją w zakresie obowiązywania prawa są równoznaczne z usunięciem niekonstytucyjnych przepisów z porządku prawnego ze skutkiem „na przyszłość”. - W świetle art. art. 190 ust. 4 Konstytucji RP dzisiejsze orzeczenie nie ma zatem wpływu na ważność wyboru obecnych członków KRS ani na skuteczność czynności dokonanych przez Radę w składzie obejmującym osoby wybrane na podstawie przepisów ustawy z 2011 r. – czytamy w oświadczeniu. 
Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zauważa również, że w składzie orzekającym, który wydał to orzeczenie zasiadały osoby wybrane do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm obecnej kadencji na wcześniej obsadzone stanowiska sędziów TK, co stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 grudnia 2015 r. o sygn. akt K 34/15.