Sędziowie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zwracili się do Krajowej Rady Sądownictwa z prośbą o podjęcie prac, których wynikiem będzie opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Nadzorczych w zakresie sprawowania wewnętrznego nadzoru administracyjnego w sądach powszechnych. - Obecna praktyka jest w skali kraju niejednolita, a wiele zarządzeń, wydawanych jako nadzorcze, budzi wątpliwości co do ich oparcia w przepisach prawa, ich poprawności, efektywności i celowości; bywa nawet, że wkraczają w zakres niezawisłości sędziowskiej, na której straży stoi Krajowa Rada Sądownictwa - napisano we wniosku.
W odpowiedzi Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że nie posiada umocowania do opracowania takiego dokumentu, jak również przeprowadzenia wewnętrznego audytu sądów dotyczących ich wewnętrznego funkcjonowania, o co także wnioskowali członkowie Stowarzyszenia.
Zdaniem członków KRS, żaden z obowiązujących aktów prawnych nie uprawnia Rady do określenia zasad sprawowania nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi, ustalenia ich granic oraz kontrolowania sposobu jego wykonywania.
- Jednym z podstawowych obowiązków Rady jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Krajowa Rada Sądownictwa deklaruje zatem, że jeżeli wartości te zostaną naruszone lub zagrożone przez jakiekolwiek czynności o charakterze nadzorczym zawsze będzie reagowała w ramach posiadanych kompetencji. Jednocześnie Rada informuje, że dostrzegając problemy związane z modelem nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi, podjęła prace nad zorganizowaniem konferencji poświęconej temu zagadnieniu - czytamy w odpowiedzi KRS.