W proponowanej przez posłów nowelizacji chodzi o zmianę zasad dysponowania środkami pochodzącymi z nawiązek i świadczeń pieniężnych w taki sposób by skoncentrowane to było w ramach funkcjonowania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Zaproponowana nowelizacja, ingerująca w treść kodeksu karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego, przedstawiona w okresie vacatio legis aktu prawnego zmieniającego te same przepisy, stanowi zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa, naganną praktykę godzącą w spójność i przejrzystość prawa.
Projektowana ustawa opiera się na zapisach tworzących Fundusz Pomocy Ofiarom Przestępstw, a następnie odnoszących się do jego organizacji. W opinii KRS uchwalone dotychczas przepisy (wchodzące w życie w 2010 i 2011 r.) przewidują już dysponowanie środkami pochodzącymi z nawiązek i świadczeń pieniężnych w taki sposób, jak to poroponuje nowy projekt. Zmienione zostały w konsekwencji odpowiednie przepisy prawa karnego materialnego i prawa karnego wykonawczego (np. poprzez uchylenie art. 49a kodeksu karnego).  - Powyższe uniemożliwia Krajowej Radzie Sądownictwa ustosunkowanie się do poszczególnych zapisów opiniowanego projektu - napisano w komunikacie po posiedzeniu KRS.
Z całego projektu na pozytywną opinię KRS zasłużyła tylko zmiana art. 46 kodeksu karnego, która przewiduje kompleksową kompensatę ofiarom przestępstw już w toku postępowania karnego.
Jednak generalnie Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, że wszelkie zmiany dokonywane w prawie karnym materialnym winny być dokonywane z dużą ostrożnością i uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb. Obecna regulacja oraz wejście w życie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. nie uzasadnia, zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa, konieczności ponownej ingerencji w materię kodeksową.

Komentarz >>>