W poniedziałek 21 grudnia br. w godzinach porannych Dariusz Sałajewski przesłał do Kancelarii Sejmu RP opinię ekspercką dotyczącą projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym sporządzoną w ramach Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRP. Krajowa Rada Radców Prawnych negatywnie opiniuje projekt.
Radcowie prawni zauważają w swoim stanowisku, że projekt nowelizacji pochodzi od grupy posłów, co z reguły przesądza o słabości legislacyjnej tego rodzaju przedłożeń.  Uwagę zwraca skąpa forma, pozbawiona argumentacji prawnej.
Podwyższenie progu większości wymaganej dla podjęcia uchwał, jak również podwyższenie kworum  negatywnie odbije się na efektywności działania tego gremium. Proponowane rozwiązania moga wywołać dysfunkcjonalne skutki. Radcowie zaznaczają, że nie znajdują żądanej merytorycznej argumentacji dla tego typu rozwiązania.
Orzekanie w pełnym 13-osobowym składzie przez TK stoi w sprzeczności z zasada racjonalnego ustawodawcy, jak również elementarnymi regułami kształtującymi efektywność orzekania, a co za tym idzie  - godzi w konstytucyjne prawo do sądu. Naturalną konsekwencją takiego uregulowanie będzie wydłużenie procesu orzekania.
Zdecydowanie krytycznie radcy oceniają propozycję, która zakłada, że jeśli postepowanie wszczęte przed wejściem w życie ustawy nie jest prowadzone przez skład określony w nowej ustawie, postepowanie wszczyna się na nowo. Przywołany przepis stanowi przejaw niedopuszczalnej ingerencji władzy ustawodawczej w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego w zakresie trybu procedowania. W tym sensie planowany przepis narusza zasadę trójpodziału władzy oraz demokratycznego państwa prawnego.
Nie znajduje też żadnego uzasadnienia przepis dotyczący wyboru sędziów. Kuriozalna jest przy tym argumentacja, tj usunięcie rozwiązań konkurencyjnych między ustawą a Regulaminem Sejmu, a także dopasowania  rozwiązań do zamierzeń programowych większości parlamentarnej.
Nietrafna wydaje się też zasada, że Trybunał ma rozpatrywać sprawy w kolejności ich napływania.

Autorami opinii sa radcowie prawni prof. dr Sławomir Patyra i dr Przemysław Mijal.
 

Dowiedz się więcej z książki
Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór Orzeczeń 2012
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł