Jak deklarowali autorzy nowelizacji, celem ustawy jest usprawnienie i skrócenie procesu wydawania zaświadczeń w postaci elektronicznej z Krajowego Rejestru Karnego. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wprowadzenie do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego możliwości opatrywania zaświadczeń wydawanych w formie elektronicznej nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale również podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

W następstwie nowelizacji ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym podmioty takie jak: sądy, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, prokuratorzy, policja, inne organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, ABW, AW, SKW, SWW, SG, SOP, KAS, SM, CBA, BNW, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wykonujące orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, będą mogły uzyskać z Krajowego Rejestru Karnego informacje o osobie lub informacje o podmiocie zbiorowym również na żądanie.

Czytaj: Kurator na informacje o skazanym poczeka nawet 4 miesiące>>
 

Informacja na żądanie udzielana będzie wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i opatrzona będzie kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że odpowiedź na żądanie nastąpi automatycznie, bez udziału pracownika Krajowego Rejestru Karnego, co znacznie skróci czas oczekiwania na informację.

 

Zmiana w ustawie z 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych przesądza, że to Minister Sprawiedliwości, a nie dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, będzie podmiotem zobowiązanym do przekazywania informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, w zakresie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Ustawa nowelizuje ponadto następujące ustawy:

  1. ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,
  2. ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw,
  3. ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  4. ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,
  5. ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,
  6. ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

 

Istota tych zmian sprowadza się do przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej oraz elektronicznego postępowania rejestrowego z 1 marca 2021 r. na 1 lipca 2021 r.

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.