- "Jesteśmy w bardzo ważnym momencie - powiedział profesor Maciej Nowicki, Minister Środowiska - istniały zaszłości, które utrudniały przeprowadzanie ważnych inwestycji m.in. infrastrukturalnych i drogowych. Dzięki tym dwóm projektom ustaw, które w ubiegły wtorek zatwierdziła Rada Ministrów, niezgodności zostały usunięte i prawo polskie będzie zgodne z unijnym". Minister dodał, że niezgodności miałyby poważne konsekwencje, np. zablokowanie przez KE środków na inwestycje z programu Infrastruktura i Środowisko. Minister zaznaczył, że Rząd RP pod kierownictwem premiera Donalda Tuska, intensywnie pracował, aby niezgodności usunąć.
- Dzięki tym ustawom Polska odzyska wiarygodność w Unii Europejskiej - dodał Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury - Komisja Europejska sformułowała wiele zarzutów pod naszym adresem w związku z tym, że polskie przepisy normujące ochronę środowiska były sprzeczne z prawem wspólnotowym. Obecnie zmieniamy ten stan rzeczy, odzyskujemy wiarygodność i sądzę, że pozwoli nam to także uratować te projekty, które do tej pory traktowaliśmy, jako zagrożone. Z KE płyną już pozytywne sygnały w tej sprawie. Minister Nowicki stwierdził, że ustawa dotycząca udziału społeczeństwa w ochronie środowiska zwiększa udział społeczeństwa w całym procesie, podobnie jest ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.
- Jeśli chodzi o oceny oddziaływania na środowiska zakłada się, że będą to dwie oceny - mówił minister Nowicki. - Pierwsza - koniecznie wariantowa - będzie dotyczyła wyboru najlepszego wariantu lokalizacyjnego. Wariant ten zostanie następnie procesowany i kiedy zostaną przygotowane rozwiązania techniczne musi nastąpić druga ocena oddziaływania na środowisko, sprawdzająca czy są one zgodne z obowiązującym prawem. To jest wielki krok do przodu dla budowy autostrad, linii kolejowych, zakładów przemysłowych i obiektów, które mogą pogorszyć stan środowiska.
Minister Nowicki wyjaśnił, że konieczność przeprowadzenia dwóch ocen nie wydłuży czasu wydawania decyzji środowiskowych, procedury zostaną bowiem znacznie uproszczone. Nad sprawnością tego procesu będzie czuwać nowa jednostka - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Jej zadaniem będzie ocena analiz środowiskowych i wydawanie środowiskowych decyzji na poziomie wojewódzkim i centralnym. W Generalnej Dyrekcji będą zatrudnieni wyspecjalizowani fachowcy, m.in. z departamentów merytorycznych Ministerstwa Środowiska.
Profesor Nowicki poinformował, że GDOŚ i jej wojewódzkie oddziały będą tworzone w II połowie br. i zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2009r.. Minister dodał, że GDOŚ będzie także zarządzała obszarami Natura 2000.
- Gdy kilka miesięcy temu spotkaliśmy się z Ministrem Maciejem Nowickim i Ministrem Rozwoju Regionalnego, żeby postawić diagnozę, jakie bariery stoją przed inwestycjami infrastrukturalnymi, wskazaliśmy, że jedną z najpoważniejszych było złe prawo ochrony środowiska - powiedział minister Grabarczyk - Podjęliśmy wówczas decyzję o rozpoczęciu prac nad nowelizacją przepisów z zakresu ochrony środowiska, aby uratować projekty infrastrukturalne, które były zagrożone stwierdzeniem, że powstają w sprzeczności z prawem wspólnotowym.
Minister przypomniał, że znaleziono wówczas środek zaradczy, aby rozpoczęte prace przygotowawcze nie zostały zahamowane. Były nim wytyczne opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i uzgodnione z KE. Dzięki nim wszystkie jednostki przygotowujące inwestycje infrastrukturalne zarówno drogowe, kolejowe jak i wszelkie roboty budowlane będą mogły pracować.
- Dziś mamy gotowe projekty ustaw, które definitywnie odrzucają ryzyko zatrzymania finansowania unijnego - powiedział Minister Infrastruktury - To bardzo ważny moment. Dzięki tym projektom nie będzie już "straszaka" w postaci zatrzymania finansowania, które w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko miały wspomóc nasze inwestycje.
Minister dodał, że prawdopodobnie 1 października 2008 r. będzie datą wejścia w życie tych ustaw. Z tą chwilą przestaną obowiązywać wytyczne, a zacznie mieć zastosowanie polskie prawo zgodne z prawem wspólnotowym - zakończył wystąpienie minister Grabarczyk - . Chcemy budować drogi, chcemy modernizować szlaki kolejowe, ale chcemy to robić zgodnie z normami ochrony środowiska, bo środowisko jest naszym wielkim dobrem narodowym i musimy je chronić.
Minister Maciej Nowicki podziękował za znakomitą współpracę Ministrowi Cezaremu Grabarczykowi i jego zespołowi, a także Ministrowi dr. Maciejowi Trzeciakowi oraz dr. Piotrowi Otawskiemu, którzy tworzyli projekt ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Środowiska