Nowe przepisy przewidują, że komornik może dokonać sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej na wniosek wierzyciela. W razie złożenia takiego wniosku komornik powinien oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik, chyba że dozór taki został już ustanowiony albo ruchomość została złożona do depozytu sądowego lub oddana na przechowanie właściwej instytucji. Wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej będzie można złożyć przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Natomiast sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej będzie dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym to komornik będzie także zamieszczał obwieszczenie o licytacji elektronicznej.

W przedmiotowym obwieszczeniu należy wskazać przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomość, a ponadto zdjęcie lub zdjęcia ruchomości podlegającej sprzedaży, informację o chwili rozpoczęcia i o chwili zakończenia licytacji oraz informację o tym, że warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej powinno zawierać także wzmiankę o tym, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z przepisami nowelizacji, przystępujący do przetargu będzie składał rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmia będzie mogła być także złożona komornikowi, który potwierdzi ten fakt w systemie teleinformatycznym.

Dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną powinien być zapewniony w sądach rejonowych, a licytacja elektroniczna rozpoczynać się będzie z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

Komornik natomiast powinien wyznaczyć termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Po zakończeniu licytacji przybicie będzie udzielane w systemie teleinformatycznym, a cenę nabycia będzie można uiścić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Źródło: www.rcl.gov.pl,

LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami