Senacki projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego został przygotowany na wniosek rzecznika praw dziecka Marka Michalaka. Zakłada on, że nie trzeba będzie ograniczać praw rodzicielskich jednego z rodziców, jeśli po rozwodzie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem. Sejm uchwalił tę ustawę 28 maja br., a obecnie jest ona przedmiotem prac Senatu.
Więcej: Nowa ustawa wzmacnia prawa rodziców po rozwodzie>>>

Zgodnie z ustawą, nawet jeśli rodzice nie osiągną porozumienia w sprawie kontaktów z dzieckiem, albo gdy nie będzie ono zgodne z jego dobrem, sąd powinien rozważyć pozostawienie obojgu pełnej władzy rodzicielskiej. Tylko w wypadku, jeżeli wymagać będzie tego dobro dziecka, sąd będzie mógł "orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców". Według noweli na zgodny wniosek stron, sąd pozostawi rodzicom swobodę w kształtowaniu kontaktów z dziećmi. Jeżeli stwierdzi, że utrzymywane są one bez konfliktów w przypadku obojga rodziców, nie będzie w ogóle wydawał orzeczenia w tym zakresie.
Podczas czwartkowego posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, rzecznik praw dziecka Marek Michalak postulował o zastąpienie sformułowania zastosowanego w projektowanych przepisach dotyczących zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, dotyczącego możliwości określenia, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców „w powtarzających się okresach”.
- Ważne jest, aby przepisy akcentowały nie tyle aspekt cykliczności sprawowania opieki nad dzieckiem lecz, by odwoływały się do jej wymiaru czasowo-jakościowego, gwarantującego dziecku porównywalność udziału w jego życiu obojga rodziców – podkreślał rzecznik praw dziecka.
Marek Michalak argumentował, że powtarzające się okresy mogą oznaczać, że sąd ustali je w podobnej formie jak kontakty, np. dwie godziny raz w miesiącu i ta nowelizacja wówczas nie wniesie niczego oczekiwanego dla dzieci.

Czytaj: Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem w „rękach” rodziców>>>

Grzegorz Jędrejek
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Opieka i kuratela. Komentarz do art. 145-184>>>