Przyjęty przez Radę Ministrów projekt przewiduje m.in., że na 25 lat więzienia lub dożywocie skazany zostanie sprawca zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, z użyciem materiałów wybuchowych lub broni palnej, z wzięciem zakładnika, zgwałceniem lub rozbojem. Wyższe niż dotychczas kary grozić będą za napaść na funkcjonariusza publicznego, a także na inne osoby stające w obronie porządku publicznego.

Zamiar zaostrzenia przepisów karnych, szczególnie w odniesieniu do czynów wymierzonych w funkcjonariuszy publicznych, minister zasygnalizował już w lutym, wkrótce po zabójstwie policjanta na warszawskiej Woli. Na początku marca minister zapowiedział, że prace nad tymi zmianami w Kodeksie karnym będą prowadzone w ramach szybkiej ścieżki legislacyjnej. Projekt miał szybko trafić na posiedzenie Komitetu Rady Ministrów, potem na posiedzenie rządu, a w kwietniu do Sejmu.
Zapowiadając szybką ścieżkę legislacyjną dla tak poważnych zmian w Kodeksie karnym, minister nic nie wspominał o ich konsultowaniu z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Karnego, która właśnie do prac nad najważniejszymi kodyfikacjami została niedawno powołana (pierwsze posiedzenie odbyło się 3 grudnia 2009 roku). Zasiada w niej poważne grono karnistów - uczonych i praktyków - a przewodniczącym Komisji jest prof. Andrzej Zoll.
Dopiero po kilku dniach, na skutek pytań zadawanych przez Lex.pl, minister stwierdził że propozycje zmian będą z Komisją Kodyfikacyjną konsultowane. W informacji, jaką otrzymaliśmy 5 marca br. z Ministerstwa Sprawiedliwości można było przeczytać, że "Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny dotyczący m.in. wzmocnienia prawnej ochrony funkcjonariuszy publicznych - zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami Ministra Sprawiedliwości - zostanie przekazany do zaopiniowania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Zapewniam, że opinia ta – niezależnie od jej treści – zostanie dołączona do prac nad projektem. W zależności od terminu wydania opinii przez Komisję, opinia ta zostanie przekazana do prac nad projektem – choćby na etapie prac w Parlamencie bądź też wcześniej".
Wtedy też członkowie Komisji dostali ministerialne propozycje do zaopiniowania. Dyskusję nad proponowanymi przez ministra zmianami Komisja rozpoczęła podczas posiedzenia, które odbyło się 16 marca. Jak poinformowała prokurator Beata Wiraszka-Bereza, sekretarz Komisji, prace nad opinią nie zostały jeszcze zakończone. Komisja zażądała m.in. od Ministerstwa Sprawiedliwości danych dotyczących wysokości orzekanych kar w okresie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym zabójstwa kwalifikowanego (senacki projekt zmierzający do usunięcia z kodeksu przepisu dotyczącego takiego przestępstwa jest obecnie przedmiotem prac Sejmu). Komisji chodzi o sprawdzenie, czy w ogóle potrzebne są typy kwalifikowane przestępstw. Rządowy projekt zakłada właśnie wprowadzenie (przywrócenie, utrzymanie?) kategorii zabójstwa kwalifikowanego.
Swoją opinię Komisja zamierza przyjąć na kolejnym posiedzeniu, które planowane jest na 19 kwietnia br. Wtedy jednak może ona być przekazana tylko Sejmowi, bo już tam będzie projekt. Tymczasem Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego jest organem doradczym, działającym przy Ministrze Sprawiedliwości i to nad projektami powstającymi w tym resorcie miała pracować.