Porozumienie międzyinstytucjonalne dotyczące lepszego stanowienia prawa ma przynieść zmiany w całym cyklu kształtowania polityki, od konsultacji i oceny skutków aż po przyjęcie, wdrożenie i ocenę unijnego prawodawstwa. Zatwierdzony przez kolegium tekst porozumienia był negocjowany z Parlamentem i Radą i zanim wejdzie w życie, musi zostać przyjęty przez wszystkie trzy instytucje. Rada UE do Spraw Ogólnych wyraziła przedwczoraj poparcie dla tego porozumienia, a Parlament Europejski właśnie rozpoczyna wewnętrzną procedurę zatwierdzania.

Nowe porozumienie międzyinstytucjonalne musi prowadzić do wspólnych uzgodnień w kluczowych sprawach, które powinny być traktowane priorytetowo przez prawodawców, w tym dotyczących uproszczenia obowiązujących przepisów. Rozwiązania, które zastosowano przy opracowywaniu programu prac Komisji na 2015 i 2016 r., zostaną teraz sformalizowane i trzy instytucje wydadzą wspólne deklaracje w sprawie priorytetów politycznych. Prawodawcy włączać będą klauzule przeglądowe do prawodawstwa UE, kiedy tylko będzie to możliwe, tak aby można było lepiej przygotowywać przyszłe oceny i mierzyć wyniki. Trzy instytucje potwierdziły również swoje zobowiązanie do przeprowadzania ocen skutków, w tym do uwzględniania ocen skutków dokonywanych przez Komisję w trakcie procedury ustawodawczej. Nie podważając prawa państw członkowskich do uzupełniania prawodawstwa UE, trzy instytucje wyraźnie uznały potrzebę wywarcia nacisku na państwa członkowskie, aby w przejrzysty sposób informowały o tym dodatkowym źródle potencjalnych korzyści i kosztów.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo Europejskie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złCzęścią pakietu mającego poprawić jakość unijnego prawa jest ustanowienie platformy REFIT, nowej Rady ds. Kontroli Regulacyjnej zajmującej się monitorowaniem jakości ocen skutków Komisji oraz nowego narzędzia internetowego służącego otwarciu procesu kształtowania polityki i umożliwiającego przegląd uwag zainteresowanych stron na temat obowiązujących przepisów. Platforma REFIT łączy ekspertów reprezentujących przedsiębiorstwa, społeczeństwo obywatelskie, partnerów społecznych, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów i państwa członkowskie. Komisja mianowała wczoraj 18 członków grupy zainteresowanych stron platformy, których kandydatury zgłoszono w otwartej procedurze konkursowej. Do nich dołączy jeszcze dwóch ekspertów wyznaczonych przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów. W skład platformy wejdą ponadto eksperci z państw członkowskich tworzący grupę rządową. Obie grupy spotkają się 29 stycznia 2016 r. na pierwszym posiedzeniu plenarnym, któremu przewodniczyć będzie pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans.

Najważniejszym zadaniem platformy będzie wspieranie skuteczniejszego osiągania celów politycznych przez proponowanie sposobów uproszczenia prawa Unii i środków wykonawczych państw członkowskich oraz ograniczenia niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych. Platforma analizować będzie sugestie zgłaszane przez opinię publiczną, począwszy od wniosków składanych przez zainteresowane strony i obywateli za pośrednictwem narzędzia internetowego "Zmniejsz formalności". Propozycje uznane za zasługujące na największą uwagę platforma będzie kierować dalej do Komisji lub właściwego państwa członkowskiego. Komisja będzie systematycznie wyjaśniać, jakie działania zamierza podjąć w związku ze zgłoszonymi uwagami.


Źródło: europa.eu/rapid,