W komunikacie "Lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu prawa" [C(2016)8600] Komisja wytyczyła następujące kierunki działań: a) zadbanie o to, aby państwa członkowskie wypełniały swoje obowiązki dotyczące poszanowania i egzekwowania przepisów, które same ustanowiły; b) skupienie wysiłków Komisji nakierowanych na egzekwowanie prawa na sprawach mających istotne znaczenie, a także zwiększenie sankcji finansowych wobec państw członkowskich, które nie dokonały transpozycji dyrektyw w wyznaczonym terminie; c) zwiększenie świadomości obywateli i przedsiębiorstw w odniesieniu do przysługujących im praw.

Współpraca z państwami członkowskimi

Komisja przypomniała, że państwa członkowskie UE ponoszą główną odpowiedzialność za pełną i prawidłową transpozycję, stosowanie i wdrażanie unijnego prawodawstwa. Muszą one także zapewnić obywatelom dostęp do szybkich i skutecznych środków dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia przysługujących im praw wynikających z przepisów UE.

Komisja będzie w dalszym ciągu na wiele różnych sposobów wspierać państwa członkowskie w podejmowanych przez nie wysiłkach. Komisja zainicjowała na przykład dialogi wysokiego szczebla oraz utworzyła sieci i systemy wymiany najlepszych praktyk we współpracy z krajowymi organami i sądami, a także z europejską siecią rzeczników praw obywatelskich koordynowaną przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Komisja będzie także w dalszym ciągu koncentrować się na przeciwdziałaniu naruszeniom prawa UE szybko i na wczesnym etapie.

Skupienie się na sprawach o istotnym znaczeniu i zwiększenie sankcji finansowych

Komisja obiecała, że jej rola będzie większa i odważniejsza w odniesieniu do istotnych kwestii, a w kwestiach mniejszej wagi – mniejsza i skromniejsza. Aby zrealizować wspomnianą obietnicę, Komisja skupi się na bardziej strategicznym i ukierunkowanym prowadzeniu spraw dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, priorytetowo traktując przypadki najbardziej istotnego naruszenia przepisów UE mające wpływ na interesy obywateli i przedsiębiorstw. Komisja będzie podejmować zdecydowane działania w przypadku uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego utrudniającym realizację kluczowych celów polityki UE.

LEX Prawo Europejskie
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Europejskie
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami

Kolejnym priorytetem będzie zbadanie przypadków, w których państwa członkowskie nieprawidłowo transponują przepisy unijne do prawa krajowego lub nie robią tego w ogóle. Uchybienia te uniemożliwiają realizację praw i korzyści przysługujących obywatelom i przedsiębiorstwom na podstawie prawa europejskiego.

Rozczarowuje fakt, że w ostatnim czasie wzrosła liczba przypadków, w których państwa członkowskie nie dokonały transpozycji prawa UE. Aby zachęcić do wcześniejszej transpozycji i zmniejszyć liczbę spraw, które kończą się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, Komisja proponuje ujednolicenie podejścia z tym stosowanym już teraz do pozostałych spraw dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego pociągających za sobą sankcje finansowe. W przyszłości, pozywając państwo członkowskie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w związku z opóźnieniem w transpozycji unijnych przepisów Komisja będzie systematycznie zwracała się do Trybunału o nałożenie nie tylko okresowej kary pieniężnej, jak ma to miejsce obecnie, ale także kary ryczałtowej.

Korzyści dla obywateli wynikające z prawa UE

Obywatele i przedsiębiorstwa w znacznym stopniu przyczyniają się do skutecznego egzekwowania prawa poprzez zgłaszanie Komisji nieprawidłowości w stosowaniu prawa UE przez państwa członkowskie. Komisja docenia tą istotną rolę, jaką podmioty składające skargi odgrywają w identyfikowaniu szerzej pojmowanych problemów związanych ze stosowaniem prawa UE. Jednocześnie obywatele i przedsiębiorstwa oczekują również prostych, praktycznych porad dotyczących praw przysługujących im na mocy unijnych przepisów oraz tego, w jaki sposób z nich korzystać. W przypadku naruszenia ich ważne jest, aby wskazać im łatwe i najbardziej odpowiednie mechanizmy służące rozwiązaniu problemu i dochodzeniu roszczeń, które są dostępne na szczeblu UE lub na poziomie krajowym. Dzięki jednemu portalowi cyfrowemu Komisja zapewni uniwersalny punkt dostępu do informacji dotyczących jednolitego rynku dla obywateli i przedsiębiorstw. Mechanizm ten będzie też obejmował usługi w zakresie wsparcia, poradnictwa i rozwiązywania problemów.

Podejście przedstawione w komunikacie "Lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu prawa" będzie stosowane począwszy od daty opublikowania komunikatu w Dzienniku Urzędowym UE.

Źródło: www.europa.eu/newsroom,