Wartość transakcji wynosi 113,5 mln USD, z zastrzeżeniem że cena może podle-gać korekcie w związku z zastrzeżonym w dokumentacji mechanizmem zwięk-szenia ceny (tzw. „earnout”).
Zamknięcie transakcji jest uzależnione od wymaganych prawem zezwoleń. W wyniku transakcji EVO (poprzez swoją niemiecką spółkę zależną) stanie się wła-ścicielem 66% udziałów eService, a PKO BP pozostanie akcjonariuszem mniej-szościowym z pakietem 34% udziałów spółki, która przed zamknięciem transak-cji zostanie przekształcona w Sp. z o.o.
eService jest jednym z liderów polskiego rynku płatności z użyciem kart płatni-czych, płatności mobilnych oraz usług akceptacji płatności. W 2012 roku firma rozliczyła transakcje o łącznej wartości ponad 24 mld zł. EVO Payments Interna-tional jest jednym z największych dostawców usług płatniczych w Ameryce Pół-nocnej, który dynamicznie rozszerza swoją działalność w Europie.
Kancelaria Schoenherr wspiera swojego klienta we wszystkich aspektach trans-akcji, w tym w audycie prawnym (tzw. „due diligence”), w przygotowaniu doku-mentacji dotyczącej transakcji oraz w postępowaniu przed organem antymono-polowym.
Pracami zespołu Schoenherr kieruje Katarzyna Terlecka, partner w warszawskim biurze kancelarii, a w jego skład wchodzą również adwokat Mateusz Rogoziński, prawnik Krzysztof Leśniak, a także specjaliści prawa konkurencji – Volker Weiss, partner w wiedeńskim biurze kancelarii, oraz adwokat Michał Markowicz.

EVO Payments International doradzali również Deutsche Bank oraz Alston & Bird.

Warszawskie biuro Schoenherr świadczy pełen zakres usług prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem usług z dziedziny fuzji i przejęć, transakcji private equity, rynków kapitałowych, prawa spółek, bankowości i finansów, pra-wa nieruchomościowego i energetycznego. Zespół 16 prawników doradza krajo-wym i zagranicznym klientom w związku z inwestycjami prowadzonymi w Polsce oraz transakcjami transgranicznymi. Warszawski oddział kancelarii posiada szczególne doświadczenie w przejęciach, ofertach publicznych, energii odnawial-nej oraz zagadnieniach związanych z project development i project finance. Lista klientów Schoenherr obejmuje międzynarodowe grupy korporacyjne działające w różnych obszarach, w tym międzynarodowe banki, deweloperów, fundusze in-westycyjne, producentów i spółki przemysłowe. Więcej informacji na temat kan-celarii Schoenherr można znaleźć na stronie www.schoeneherr.eu.