Jak podkreśla minister Rafał Trzaskowski, wspieranie dostępności nie jest działalnością charytatywną. - To narzędzie pobudzenia gospodarki – przypomina minister. I dodaje, że 80 mln obywateli Unii Europejskiej jest niepełnosprawnych (16 procent populacji). W co czwartej rodzinie jest się osoba z niepełnosprawnością.
Do tej pory w Polsce obowiązek dbania o interesy osób niepełnosprawnych ciążył tylko na przedsiębiorcy wyznaczonym do świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1445) nałożyła obowiązek świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych.
- Stąd nowe rozporządzenie - stwierdza minister. I dodaje, że wyważa ono interesy wszystkich interesariuszy. - Jest wyrazem kompromisu wypracowanego w ramach dialogu społecznego między MAC, organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne i izbami branżowymi zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych - mówi Rafał Trzaskowski.

Nowe przepisy nakładają nastepujące obowiązki:

W ciągu sześciu miesięcy:
- regulaminy i cenniki przygotowywane muszą być w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby niepełnosprawne: sporządzane w formacie tekstowym, w formie tradycyjnej – papierowej, w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym umożliwiającym powiększenie czcionki;
- w ofercie dostawców mają być modele telefonów (i inne urządzenia końcowe) dostosowane do potrzeb dla osób niepełnosprawnych (rozporządzenie określa ich parametry);
- dostawca usług ma zapewniać pomoc w skonfigurowaniu urządzenia lub usługi telefonicznej;
- aparaty publiczne mają być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ciągu 12 miesięcy:
Ok 500 biur obsługi abonentów ma być dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:
- mają mieć urządzenia umożliwiające połączenie się z tłumaczem języka migowego lub systemu językowo–migowego on-line albo zapewniać usługi tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego;
- mają mieć urządzenia umożliwiające powiększenie tekstu i prezentację regulaminu lub cennika;
- mają być dostępne dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu.

W ciągu 24 miesięcy:
Strony internetowe dostawców usług telefonicznych mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (standard Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0. Warto przy okazji przypomnieć, że analogiczny przepis dotyczący dostępności serwisów i usług administracji publicznej zapisany jest w rozporządzeniu rządu Krajowe Ramy Interoperacyjności z kwietnia 2012 r. Wejdzie on w życie w czerwcu 2015 r.).

Pętle indukcyjne
Jak informuje resort administracji i cyfryzacji, w najbliższych dniach planowane jest zawarcie porozumienia z izbami zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Na jego podstawie dostawcy usług wyposażą część biur obsługi w tzw. pętle indukcyjne (systemy induktofoniczne), które umożliwiają osobom słabosłyszącym czysty odbiór i lepszą interpretację informacji dźwiękowych.

MAC przypomina, że ułatwianie osobom niepełnosprawnym korzystania z usług telefonicznych (poprzez zmiany legislacyjne i współpracę z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i organizacjami reprezentującymi interesy osób niepełnosprawnych) realizują postanowienia Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), oraz przyjętej w trakcie Światowej Konferencji ds. Rozwoju Telekomunikacji (WTDC2014) w Dubaju Rezolucji 58 dotyczącej dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla osób niepełnosprawnych. Zachęca ona państwa członkowskie do wdrażania odpowiedniej legislacji krajowej, ułatwiającej korzystanie przez osoby niepełnosprawne z ICT.
..................
Dziennik Ustaw z 9 kwietnia 2014 r. pozycja 464. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych