Problem ochrony interesów wielu podmiotów w jednym postępowaniu cywilnym był zagadnieniem od lat żywo dyskutowanym. Postępowanie służące jednoczesnej realizacji praw do ochrony prawnej (prawa do sądu) wielu podmiotów jest znane ustawodawstwom w wielu krajach i przeżywa ono dynamiczny rozwój także w Europie. Stąd więc także w Polsce pojawiła się idea uregulowania tego zagadnienia.
Celem postępowania grupowego jest, zgodnie z intencją projektodawców, stworzenie możliwości rozstrzygnięcia wielu podobnych spraw różnych podmiotów w jednym postępowaniu. - Postępowanie grupowe ułatwia dostęp do sądu w sytuacjach, w których dochodzenie roszczenia w takim postępowaniu jest korzystniejsze dla zainteresowanego niż indywidualne występowanie z własnym roszczeniem (np. w przypadku dochodzenia bardzo małych kwotowo roszczeń od jednego sprawcy szkody) i dzięki temu zwiększa efektywność ochrony sądowej. Cele, którym służy postępowanie grupowe, są istotne nie tylko dla samych zainteresowanych stron sporu, ale także wymiaru sprawiedliwości jako takiego – można przeczytać w uzasadnieniu. Jego autorzy wskazywali także na takie zalety postępowania grupowego, jak ekonomia wymiaru sprawiedliwości czy ujednolicenie rozstrzygnięć w podobnych sprawach. Ustawa unormuje zasady postępowania grupowego - dotyczyć one będą spraw w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na jednakowej podstawie faktycznej lub prawnej, jeżeli istotne okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie są wspólne dla wszystkich roszczeń.
W postępowaniu grupowym konieczne będzie zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego. Jednak posłowie uchwalili, że wynagrodzenie, jakie będzie mógł otrzymać pełnomocnik w postępowaniu grupowym o roszczenia nie będzie mogło być wyższe niż 20 proc. kwoty zasądzonej przez sąd na rzecz powodów.
Ustawa zakłada jednak, że uczestnicy sami muszą zgłosić pozew i wybrać reprezentanta, ma to pozwolić na uniknięcie znanych z USA praktyk, gdzie prawnicy mogą wytaczać powództwa w imieniu bliżej nieokreślonej grupy poszkodowanych.
Sprawy rozpatrywane w postępowaniu zbiorowym mają być prowadzone tylko przed sądami okręgowymi i rozpoznawane w składzie trzech sędziów zawodowych. Wszczęcie postępowania grupowego nie będzie jednak wykluczało możliwości indywidualnego dochodzenia roszczeń przez osoby, które nie przystąpiłyby do grupy.