- Potrzeba nowelizacji rozporządzenia podyktowana jest m.in. zasadą ekonomii postępowania w sprawach o wykroczenia, w których wystarczającą reakcją może być nałożenie na sprawcę wykroczenia grzywny w drodze mandatu karnego – mówi minister Krzysztof Kwiatkowski. – Zmiana ma na celu odformalizowanie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, a w konsekwencji zmniejszenie liczby spraw kierowanych do sądów – dodaje.
Przede wszystkim jednak, podpisana przez prezydenta RP ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 224, poz.1340), która wchodzi w życie 19 listopada 2011 r. do Kodeksu wykroczeń dodaje przepis penalizujący sprzedawanie towarów poza miejscami do tego wskazanymi (art. 60 par. 1). W związku z tym zaistniała konieczność nowelizacji rozporządzenia w celu umożliwienia strażnikom gminnym (miejskim) dostosowanie jego przepisów do aktualnego stanu prawnego.
Zmiana rozporządzenia polega na dodaniu do katalogu wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, art. 60 par. 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.