5 września br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.
Zgodnie z nim, ocena kwalifikacji obejmuje: przedstawienie przebiegu pracy zawodowej kandydata; wskazanie akt spraw, opinii prawnych, publikacji, aktów notarialnych lub innych dokumentów, na podstawie których jest dokonywana ocena; opis wyników pracy kandydata i przedstawienie w tym zakresie opinii oraz wnioski.
Prezes sądu w zarządzeniu o dokonaniu oceny kwalifikacji kandydata wyznacza sędziego dokonującego oceny oraz termin do dokonania oceny. W razie wyznaczenia do dokonania oceny kwalifikacji kandydata więcej niż jednego sędziego prezes sądu wskazuje zakres oceny dokonywanej przez każdego z wyznaczonych sędziów.
Wyznaczony sędzia tworzy dokument zawierający ocenę kwalifikacji kandydata w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim i wnosi ten dokument za pośrednictwem tego systemu informatycznego, opatrując ten dokument podpisem elektronicznym.
Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. poz. 1167), które utraciło moc z dniem 2 kwietnia 2015 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 512).

Źródło: www.rcl.gov.pl,

  Ryszard Piotrowski
Pozycja ustrojowa sędziego>>>