Aktualnie problematyka kosztów postępowania w sprawach nieletnich regulowana jest rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz. U. 2013 r. poz. 643).

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynikała ze zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2014 r. poz. 382) dokonanej na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. 2015 r. poz. 1418), która wprowadziła do polskiego porządku prawnego opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów w miejsce rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. W świetle przepisów przejściowych ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 § 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich miały zachować moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tego przepisu, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (weszła w życie 1 stycznia 2016 r.).

Dowiedz się więcej z książki
Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz. U. poz. 863) zasadniczo powieliło rozwiązania obecnie obowiązującego rozporządzenia. Wprowadzono jednak przepis mówiący o tym, że zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów wynoszą 15% kwoty bazowej (zamiast przepisu dotyczącego zryczałtowanej należności za badanie i sporządzenie opinii o nieletnim w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym). Zakres opiniowania przez opiniodawczy zespół sądowych specjalistów w sprawach nieletnich - określony w znowelizowanym przepisie art. 25 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich pozostał bez zmian w stosunku do zakresu opinii wydawanej wcześniej przez ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny. W związku z tym pozostawiono wysokość zryczałtowanych kosztów z tego tytułu na tym samym poziomie (15% kwoty bazowej).

W treści nowego rozporządzenia nie pojawia się już też "placówka opiekuńczo-wychowawcza", gdyż przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich nie przewidują możliwości zastosowania wobec nieletniego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Nowe rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2016 r.