Kluczowe założenia projektu FROB, to maksymalnie  0,5 proc. prowizji (suma Interchange oraz opłat systemowych) od akceptacji pojedynczej transakcji i grzywna w przypadku pobierania wyższych opłat od wskazanych w ustawie.
Inicjatywa FROB jest odpowiedzią na pozorne, zdaniem tej organizacji, działania ze strony organizacji płatniczych. Jej autorzy przypominają, że obecnie, mimo deklaracji Visy i MasterCard dotyczących obniżenia od stycznia 2013 r. opłat od transakcji kartowych, nie możemy mówić o zwiększeniu szans na dynamizację rozwoju obrotu bezgotówkowego. - Z tego też powodu aktualna propozycja FROB uwzględnia najkorzystniejsze dla rynku rozwiązania z dotychczasowych postulatów, które trafiły do Ministerstwa Finansów. Fundacja, już w czerwcu br., jako pierwsza, złożyła swój projekt w MF. Po niej kolejne propozycje przedstawiły poszczególne ugrupowania parlamentarne (z wyłączeniem Platformy Obywatelskiej), Narodowy Bank Polski i Senat RP - czytamy w stanowisku organizacji.
Kluczowe założenia nowego projektu ze strony FROB koncentrują się przede wszystkim na:
• Potrzebie określenia sumy opłat pobieranych od agentów rozliczeniowych przez banki i organizacje płatnicze lub sumy opłat nakładanych na akceptanta przez agenta rozliczeniowego (skorygowanych o marżę agenta) na poziomie nie wyższym niż
0,5 proc. od wartości pojedynczej transakcji dla tzw. systemu czterostronnego (bank – agent rozliczeniowy – akceptant – klient); w Polsce dotyczy to organizacji Visa i MasterCard,
• Potrzebie przyjęcia poziomu maksymalnie 2 proc. od wartości pojedynczej transakcji dla kart w tzw. systemach trójstronnych (rolę podmiotu rozliczającego transakcje pełni wystawca karty); w Polsce dotyczy to systemów American Express i Dinners Club,
• Konieczności nałożenia obowiązku przekazania przez agenta rozliczeniowego akceptantowi (na jego żądanie) informacji dotyczącej wysokości poszczególnych składowych całkowitej opłaty wraz ze wskazaniem podmiotów je pobierających
(tzw. transparentność opłat),
• Potrzebie określenia w umowie z akceptantem – jeszcze przed jej zawarciem – przyjęcia których kart akceptant będzie mógł odmówić (ograniczenie tzw. zasady Honour All Cards), ze względu na różne poziomy opłaty Interchange dla poszczególnych kart,
• Konieczności ustalenia grzywny na poziomie 5 mln zł, w przypadku złamania wyżej przedstawionych założeń ustawowych.
 

Źródło: FROB