Czytaj: Sejm: podkomisja już pracuje nad zmianami w ustroju sądów powszechnych>>

Jak zauważają autorzy opinii, przyjęty tryb procedowania zmian ustrojowych w sądownictwie omija etap konsultacji publicznych. - Konsultacje publiczne to sposób włączania obywateli w proces podejmowania decyzji. Jest to procedura, której celem jest wymiana opinii między decydentami a społeczeństwem, mająca pomóc w przyjęciu racjonalnego, możliwie najlepszego rozstrzygnięcia. Jednocześnie konsultacje publiczne nie pozbawiają decydentów prawa do podejmowania ostatecznych rozstrzygnięć, niezależnie od treści zebranych opinii, ale nie zwalniają też z odpowiedzialności za wprowadzane rozwiązania prawne – czytamy w oświadczeniu Stowarzyszenia.
Jego autorzy przypominają, że mechanizmy konsultacyjne, podobnie jak inne formy partycypacji obywateli w procesach decyzyjnych, są osadzone w Konstytucji RP. Artykuł 4 ustawy zasadniczej stanowi, że naród (obywatele) sprawuje władzę przez swoich reprezentantów (zasada demokracji przedstawicielskiej) lub bezpośrednio (zasada demokracji bezpośredniej).
Przypominają też, że poza uregulowaniami konstytucyjnymi, wśród najistotniejszych podstaw prawnych dotyczących konsultacji, są te, które wiążą się z decyzjami rządowymi (w szczególności z rządowym procesem legislacyjnym). I wskazują m.in., że tryb przeprowadzania konsultacji dotyczących projektów rządowych został określony przepisami regulaminu pracy Rady Ministrów.
Niezależnie jednak od oceny czy Ministerstwo Sprawiedliwości celowo zamierzało pominąć konsultacje publiczne, czy też nie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich ,,Iustitia” przedstawiło swoją opinię w sprawie projektowanych zmian.
Treść opinii>>