W projekcie (druk nr 2367), zakłada się, że obwieszczenie o licytacji nieruchomości ma być ogłoszone również na stronie właściwego sądu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli egzekucja dotyczyć będzie jednej lub kilku nieruchomości położonych w różnych okręgach sądowych, obwieszczenie wywieszać się będzie ponadto we wszystkich właściwych sądach, ich stronach w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłaszać je w dziennikach poczytnych w okręgach tych sądów. Projektodawcy zakładają, że nowelizacja wywoła pozytywny skutek gospodarczy w postaci szerokiego dostępu zainteresowanych osób do informacji o licytacjach nieruchomości, co z kolei może przełożyć się na liczbę uczestników tych licytacji, a co za tym idzie na uzyskiwane w ramach tych licytacji ceny za nieruchomości. Z kolei to powinno skutkować zaspokojeniem wierzycieli właściciela licytowanej nieruchomości w większym stopniu niż dotychczas.

 Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line