Urząd Zamówień Publicznych uznał, że zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia pracowników z zakładem ubezpieczeń przez pracodawcę zobowiązanego do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych na rzecz pracowników jest udzieleniem zamówienia publicznego. Prezes UZP wystąpił do Komisji Europejskiej z zapytaniem o prawidłowość przyjętego stanowiska w świetle dyrektyw unijnych odnoszących się do zamówień publicznych.
Komisja Europejska udzieliła odpowiedzi, która potwierdza stanowisko UZP w tej sprawie. Zdaniem Komisji „(…) umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawierane przez zamawiającego na korzyść pracownika, na podstawie których zamawiający zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia ubezpieczycielowi, stanowią zamówienia publiczne w rozumieniu prawa UE. Zważywszy, że umowy ubezpieczeniowe wymienione są w załączniku IIA do dyrektywy 2004/18/WE, stosują się do nich w pełni szczegółowe przepisy art. 23-55 tej dyrektywy, o ile ich szacunkowa wartość przekracza odpowiednie wartości progowe”. W związku z powyższym, udzielanie zamówień na ww. usługi ubezpieczeniowe jest objęte obowiązkiem stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line