Jak informuje kancelaria, przeprowadzona restrukturyzacja sądowa PBG jest największym tego typu procesem w historii Polski. Łączna wartość zobowiązań wierzycieli na listach wierzytelności PBG przekroczyła kwotę 3,2 mld zł.
31 lipca 2015 r. PBG zawarło z wierzycielami finansowymi umowę restrukturyzacyjną, w ramach której strony m. in. ustaliły sposób redukcji i spłaty długu PBG, konwersji części długu na akcje PBG, warunki emisji obligacji oraz  ustanowienie zabezpieczeń na majątku grupy PBG (w tym zastawie na akacjach Rafako S.A.), które mają zagwarantować wykonanie układu.
Umowa zawierała zobowiązanie wierzycieli do oddania głosu za złożonymi w sądzie uzgodnionymi propozycjami układowymi podczas zgromadzenia wierzycieli, które odbyło się w dniach 3 – 5 sierpnia 2015. Za zawarciem układu opowiedziała się większość wierzycieli, posiadających wymaganą wartość wierzytelności. Tym samym po prawomocnym zatwierdzeniu układu, co nastąpi 25 sierpnia 2015 r., PBG rozpocznie realizację harmonogramu spłat wierzytelności (ostatnia rata układowa ma zostać zapłacona przez PBG do dnia 30 czerwca 2020 r.).
Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję nadzorował partner Andrzej Wysokiński. W transakcji doradzał również partner lokalny Radosław Gronet, senior associate Antoni Libiszowski oraz associate Magda Bachleda- Księdzularz.
PBG świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. W segmencie paliw  realizuje inwestycje polegające zarówno na budowie nowych obiektów, jak i modernizacji istniejących baz magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Restrukturyzacja PBG była jedną z najbardziej skomplikowanych transakcji na polskim rynku, która połączyła w sobie szereg różnych elementów z zakresu prawa upadłościowego, obrotu papierami wartościowymi i obligacji.

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 1800 prawników obsługujących klientów w 37 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro to 80 prawników.