Zdaniem NSA, odstępstwo od zasady, że koszty postępowania ponosi organ, który je prowadzi, może nastąpić tylko na podstawie przepisów szczególnych, które jednoznacznie nałożą na stronę obowiązek pokrycia kosztów postępowania. A ponieważ stroną postępowania administracyjnego jest najczęściej obywatel, stanowisko NSA będzie miało znaczenie także w wielu innych sprawach.
– Ani art. 22 ust. 1 specustawy drogowej, ani art. 3 ust. 2 ustawy o finansowaniu transportu lądowego nie mogą być uznane za lex specialis w stosunku do art. 262 k.p.a. Z żadnego z nich nie wynika jednoznacznie obowiązek ponoszenia kosztów postępowania przez stronę – powiedział sędzia Jan Tarno, uzasadniając zapadłe wyroki. – Nie można zaś stosować interpretacji rozszerzającej, że ustawodawca nałożył na stronę taki obowiązek w sposób dorozumiany.
(sygnatura akt I OSK 1546/10)

Źródło: Rzeczpospolita