Czytaj: Sejm będzie kontynuował prace nad ustawą o TK>>

Fundacja przygotowała kolejną opinię prawną dotyczącą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zdaniem jej autorów obecnie procedowany projekt ustawy nie tylko może doprowadzić do paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, ale także niweczy dorobek 27 lat polskiej transformacji ustrojowej poprzez zanegowanie zasady demokratycznego państwa prawa oraz zasad niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Równocześnie wprowadza on mechanizmy pozwalające na blokowanie Trybunału w wypełnianiu jego ustrojowej roli. Z tych względów HFPC apeluje do Sejmu RP o nieprzyjmowanie tej ustawy.
- Prace w podkomisji oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka uwydatniły przy tym, że proponowane zmiany wcale nie stanowią kompromisowego rozwiązania pomiędzy trzema projektami ustaw, dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego, które zostały złożone do laski marszałkowskiej – mówi Marcin Wolny, prawnik HFPC.

Czytaj: RPO: projekt ws. TK budzi "poważne zastrzeżenia konstytucyjne">>

Prawo weta dla mniejszości
Najpoważniejszą zmianą wprowadzoną do projektu jest nowa treść art. 68. Pozwala on na zgłoszenie 4 sędziom Trybunału, w trakcie narady pełnego składu, sprzeciwu względem projektowanej treści orzeczenia. Do sytuacji takiej może dojść jedynie w sprawach szczególnie doniosłych dla ustroju państwa lub dla porządku publicznego. W praktyce jednak - czytamy w opinii - interpretacja tych dwóch terminów należeć będzie zawsze do sędziów Trybunału, co pozwoli skorzystać z trybu przewidzianego w art. 68 projektowanej ustawy w każdej możliwej sprawie.
Złożenie sprzeciwu powoduje automatyczne odroczenie narady o 3 miesiące. Po tym terminie w trakcie ponownej narady 4 sędziów może złożyć kolejny sprzeciw, który oprócz odroczenia sprawy o ten sam okres powoduje to, że Trybunał orzeka w danej sprawie większością kwalifikowaną 2/3 głosów. Brak zebrania wymaganej większości skutkuje umorzeniem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dowiedz się więcej z książki
Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Za dużo władzy dla prezydenta i prokuratora
Zdaniem ekspertów HFPC regulację tę należy oceniać także mając na uwadze fakt, iż projektowana ustawa przyznaje Prezydentowi RP, Prokuratorowi Generalnemu oraz trzem sędziom Trybunału kompetencję do decydowania o tym, kiedy Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. - Tym samym omawiana procedura będzie mogła mieć zastosowanie w każdej możliwej sprawie – dodaje Marcin Wolny. Jego zdaniem należy mieć także na uwadze fakt, że wymóg uzyskania kwalifikowanej większości powoduje, że za niekonstytucyjnością ustawy wypowiedzieć musi się 8 sędziów
Trybunału. Gdy treści orzeczenia sprzeciwia się czwórka sędziów – do sytuacji takiej nigdy nie dojdzie.
W rezultacie może się zdarzyć sytuacja – czytamy w opinii - w której Trybunał de facto zostanie zablokowany, niezdolny do wypełniania swojej roli przewidzianej ustawą zasadniczą. Ten stan rzeczy wprost wpłynie na realizację konstytucyjnych praw i wolności jednostki, eliminując jeden z mechanizmów ich ochrony.

Czytaj: Kaczyński: to Rzepliński łamie konstytucję>>

Co z rekomendacjami Komsiji Weneckiej?
W swojej opinii HFPC zwraca uwagę również na fakt, że projekt ustawy nie spełnia rekomendacji zawartych w opinii Komisji Weneckiej z marca 2016 r. m.in. w dalszym ciągu utrzymano przepis zobowiązujący Trybunał do rozpatrywania spraw w kolejności ich wpływu. Projekt wprowadza również przepisy temporalne, w świetle których wszystkie sprawy, w których nie będzie obowiązku dostosowania pism do nowych wymogów, a nie rozstrzygnięte przez Trybunał przed dniem wejścia w życie tej ustawy powinny zostać osądzone w ciągu roku od dnia wejścia w życie ustawy. Pozostałe sprawy, w których będzie zachodziła konieczność dostosowania pism złożonych w sprawie do nowych wymogów, zostaną zawieszone na 6 miesięcy.
- Wszelkie te okoliczności skłaniają HFPC do przyjęcia tezy, że omawiana propozycja stanowi kolejną próbę podporządkowania Trybunału Konstytucyjnego władzy wykonawczej. Równocześnie wprowadza ona mechanizmy pozwalające na blokowanie Trybunału w wypełnianiu jego ustrojowej roli. Z tych względów HFPC apeluje do Sejmu RP o nieprzyjmowanie przedmiotowej ustawy – czytamy w opinii.