Sędziowie przypomnieli treść składanego ślubowania wobec Prezydenta RP. Rota sędziowska brzmi:
„Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”
Przyjęte przez Sejm i Senat i przedłożone  prezydentowi do podpisu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, w wielu rozwiązaniach są sprzeczne z Konstytucją, burzą ustawowe gwarancje niezawisłości sędziów i niezależności sądów. To stwarza zagrożenie, że obywatel może zostać pozbawiony prawa do rozpoznania sprawy przez niezależny i bezstronny sąd.

W uchwale sędziowie, członkowie Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów zapewniają, że niezależnie od decyzji prezydenta w sprawie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, zawsze będą respektować wszystkie wartości wymienione w rocie złożonego  przez nich ślubowania.
Forum przypomina też prezydentowi jego przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.  Prezydent uroczyście przysięgał, że dochowa  wierności postanowieniom Konstytucji, będzie strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla prezydenta "zawsze najwyższym nakazem" Prezydent doda : "Tak mi dopomóż Bóg".
"Chcielibyśmy, aby w tak ważnym dla Rzeczypospolitej czasie, Pan Prezydent, znalazł siłę i dochował wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Naszym zdaniem, dobro Ojczyzny i pomyślność wszystkich obywateli nakazują zawetowanie wadliwych ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Ponad tymi wartościami nie może stać dobro jednej grupy obywateli, ani żadna umowa polityczna.