Forum Prawa Autorskiego już 27 marca

Pierwsze Forum Prawa Autorskiego odbędzie się 27 marca br. w Kinie Iluzjon w Warszawie. Jego tematem będzie wprowadzenie do polskiego prawa zasad korzystania z utworów osieroconych i zapewnienie szerszego dostępu do dzieł, których nakład został wyczerpany. Przebieg spotkania będzie można śledzić na stronie: www.prawoautorskie.gov.pl.

Spotkania w ramach Forum poświęcone będą dyskusji o zagadnieniach związanych z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym kierunkach koniecznych zmian, które wynikają z potrzeby implementacji prawa unijnego oraz roboczych propozycjach wymagających pogłębionych konsultacji i wymiany stanowisk. Podejmowane będą również tematy związane z dialogiem zainicjowanym przez Komisję Europejską poprzez wydanie Komunikatu w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym (COM (2012) 789), który rozpoczyna europejską dyskusję o dostosowaniu prawa autorskiego do rzeczywistości cyfrowej.

W spotkaniach Forum Prawa Autorskiego będą brać udział przedstawiciele środowisk twórczych, organizacji zbiorowego zarządzania, izb gospodarczych, instytucji kultury oraz użytkowników i organizacji pozarządowych, których działanie związane jest z prawem autorskim. MKiDN przygotowało 10 miejsc dla przedstawicieli organizacji szczególnie zainteresowanych tematem danego spotkania. Zainteresowani pierwszym posiedzeniem mogą przesyłać maile ze zgłoszeniem do 18 marca 2013 r. na adres dwim@mkidn.gov.pl.

Na następnych spotkaniach zostaną podjęte tematy dotyczące:

- alternatywnych źródeł finansowania Funduszu Promocji Twórczości w miejsce opłat za korzystanie z dzieł znajdujących się w domenie publicznej,

- sposobu pełnej implementacji dyrektywy 2006/115/WE w sprawie prawa najmu i użyczenia (public lending right) do polskiego porządku prawnego,

- zakresu odpowiedzialności karnej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- mechanizmów skutecznego obrotu licencjami, w tym ułatwień nabywania praw przez użytkowników praw autorskich i pokrewnych oraz umożliwiania uprawnionym szybszego uzyskiwania przychodów z prowadzonej działalności w celu łatwiejszego tworzenie legalnej oferty dostępnych dóbr kultury.

Opracowanie: Justyna Gryczka, RPE WKP

Źródło: www.prawoautorskie.gov.pl, stan z dnia 4 marca 2013 r.

Data publikacji: 4 marca 2013 r.