Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia tego programu. Jak podkreślono w komunikacie ogłoszonym po wtorkowym posiedzeniu rządu, zmiana programu jest korzystna dla przedsiębiorców, bo umożliwi im pozyskiwanie pomocy na jego podstawie i z innych źródeł.
Dotychczas nie możnabyło łączyć pomocy z programu z inną pomocą regionalną udzielaną w formie: dotacji bezpośrednich z budżetu państwa, programów współfinansowanych środkami unijnymi lub zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych. Praktyka pokazała jednak, że większość inwestorów – oprócz środków z programu – ubiega się także o pomoc z innych źródeł, co aktualnie wymaga uzyskiwania zgody Rady Ministrów. Aby uprosić tę procedurę zrezygnowano z każdorazowego uzyskiwania zgody rządu na łączenie pomocy.
Teraz bez zgody rządu dopuszczalne będzie łączenie pomocy:
- dla inwestycji realizowanych w sektorach priorytetowych: motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym i biotechnologii (o kosztach kwalifikowanych co najmniej 350 mln zł) oraz sektorze nowoczesnych usług (tworzących co najmniej 500 miejsc pracy);
- w przypadku inwestycji badawczo-rozwojowych oraz produkcyjnych o kosztach kwalifikowanych co najmniej 1 mld zł i tworzących co najmniej 500 nowych miejsc pracy – bez spełnienia dodatkowych kryteriów przewidzianych programem;
- w przypadku, gdy wartość wsparcia w ramach programu nie będzie przekraczać 3 mln zł albo 10 proc. łącznego wsparcia uzyskanego w ramach programu i ww. formach.
Program stwarza szanse napływu do Polski nowych, innowacyjnych inwestycji, które są niezbędne do podnoszenia konkurencyjności naszej gospodarki i rozwoju ekonomicznego kraju.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.