W ogłoszonym 23 września b.r. wyroku w sprawie T-183/07, Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Sąd Pierwszej Instancji przyznał rację Polsce w sporze z Komisją Europejską, stwierdzając nieważność decyzji Komisji z 2007 r. zmniejszającej przydział uprawnień do emisji CO2 dla Polski na lata 2008-2012. Wyrok SPI daje szansę na zwiększenie przyznanego Polsce limitu uprawnień w nowej decyzji Komisji.

Przemysław Kamil Rosiak

Od początku sporu doradcą UKIE w tej sprawie był Przemysław Kamil Rosiak, radca prawny z kancelarii D. Dobkowski sp.k.