Jak można przeczytać w ogłoszeniu zamieszczonym w piątek na stronie resortu, w związku z upływem w dniu 31 października 2021 r. kadencji polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz zgodnie z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację Rządu RP na stanowisko: SĘDZIEGO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Czytaj: Wybór kandydata na sędziego ETPC bez zmian>>
 

Obecnie sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest od 2012 r. prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek. W poprzednich kadencjach funkcję te pełnili: prof. dr hab. Lech Garlicki (lata 2002-2012) i prof. dr hab. Jerzy Makarczyk (1992-2002).
 

Kandydat na to stanowisko powinien spełniać następujące wymagania:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych,
  • być osobą o najwyższym poziomie moralnym,
  • posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego albo być prawnikiem o uznanej kompetencji,
  • mieć ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce lub za granicą i uzyskany tytuł magistra lub równorzędny,
  • posiadać znajomość zagadnień związanych z ochroną praw człowieka,
  • posiadać rozległą wiedzę prawniczą, w tym zwłaszcza w zakresie prawa polskiego, i doświadczenie związane z jego praktycznym stosowaniem, lub dorobek naukowy, 
  • posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Rady Europy oraz przynajmniej bierną znajomość drugiego języka,
  • odznaczać się stanem zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków sędziego.

Kadencja sędziów Trybunału upływa z chwilą ukończenia przez nich 70 lat. 

Formularze dla kandydatów i dokumenty Rady Europy dotyczące procedury wybory na sędziego są dostępne pod adresem: http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc>>

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem rekomendacji polskiego rządu powinny złożyć życiorys wraz z: kopią dowodu osobistego lub paszportu albo oświadczeniem o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych, oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszej procedury, kopią dyplomu ukończenia wyższej uczelni, kopiami dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach, oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

MSZ poinformowało, że w przypadku załączenia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego. Życiorys należy przedłożyć w języku polskim, angielskim i francuskim według wzoru ustalonego przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Można też dołączyć list motywacyjny w języku polskim.