Pierwsze z nich to obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, Dz. Urz. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, poz. 27;
W drugim przypadku chodzi o obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Dz. Urz. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, poz. 30.
Sama decyzja o sporządzeniu tych tekstów jednolitych jest zgodna z prawem, gdyż od 1 stycznia 2012 r., art. 16 ust. 3 z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) nakazuje ogłaszać tekst jednolity każdego aktu wykonawczego, który był zmieniany, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Jednak ogłoszenie tych aktów w dzienniku ministra jest w sposób oczywisty naruszeniem art. 16 ust. 4 ww. ustawy, który stanowi wyraźnie, że tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, rozporządzenia ministra, jako akty powszechnie obowiązujące, są w Polsce ogłaszane tylko i wyłącznie w Dzienniku Ustaw. Dlatego nie ma wątpliwości, że wymienione dwa obwieszczenia powinny być ogłoszone w Dzienniku Ustaw, a nie w dzienniku urzędowym ministra.
Być może decyzja o ogłoszeniu tych obwieszczeń w dzienniku ministra wynika z problemów, jakie w ostatnich miesiącach napotykało ogłaszanie tekstów jednolitych w Dzienniku Ustaw. Przykładowo obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej z dnia 14 listopada 2012 r., zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw dopiero w dniu 7 lutego 2013 r. W efekcie nie uwzględnia zmian, które w międzyczasie weszły w życie. Kancelaria Sejmu utworzyła nawet specjalną stronę, na której informuje o tekstach jednolitych ustaw skierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, na której wyraźnie widać skalę opóźnień. Problemy praktyczne jakie rodzą te opóźnienia były jednym z argumentów, który podnoszono na niedawnej konferencji dotyczącej tekstów jednolitych, na której prof. Włodzimierz Wróbel i autor tego artykułu zaproponowali by zrezygnować z ogłaszania tekstów jednolitych w dziennikach urzędowych, na rzecz udostępniania tekstów ujednoliconych w publicznie dostępnych bazach danych takich jak Internetowy System Aktów Prawnych.
Wszystkie te okoliczności nie zmieniają jednak oceny, że w obecnym stanie prawnym teksty jednolite rozporządzeń można ogłaszać tylko i wyłącznie w Dzienniku Ustaw.

Autor, Grzegorz Wierczyński jest doktorem nauk prawnych, kierownikiem Pracowni Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Czytaj także: Tekst jednolity nieaktualny już w dniu publikacji